ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور میاحی، زهرا برومند ، محسن قربیانی، (1397). ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 31(4)، 57-62. magiran.com/p1916353
M. Mayahi, Z. Boroomand, M. Ghorniani, (2018). Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR, Veterinary Researches and Biological Products, 31(4), 57-62. magiran.com/p1916353
منصور میاحی، زهرا برومند ، محسن قربیانی، ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1397؛ 31(4): 57-62. magiran.com/p1916353
M. Mayahi, Z. Boroomand, M. Ghorniani, Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR, Veterinary Researches and Biological Products, 2018; 31(4): 57-62. magiran.com/p1916353
منصور میاحی، زهرا برومند ، محسن قربیانی، "ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 31، شماره 4 (1397): 57-62. magiran.com/p1916353
M. Mayahi, Z. Boroomand, M. Ghorniani, "Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR", Veterinary Researches and Biological Products 31, no.4 (2018): 57-62. magiran.com/p1916353
منصور میاحی، زهرا برومند ، محسن قربیانی، (1397). 'ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 31(4)، صص.57-62. magiran.com/p1916353
M. Mayahi, Z. Boroomand, M. Ghorniani, (2018). 'Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR', Veterinary Researches and Biological Products, 31(4), pp.57-62. magiran.com/p1916353
منصور میاحی؛ زهرا برومند ؛ محسن قربیانی. "ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 31 ،4 ، 1397، 57-62. magiran.com/p1916353
M. Mayahi; Z. Boroomand; M. Ghorniani. "Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR", Veterinary Researches and Biological Products, 31, 4, 2018, 57-62. magiran.com/p1916353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال