ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی، (1397). بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی، فصلنامه مدیریت پرستاری، 7(2)، 18-26. magiran.com/p1916913
Neda Graminejad , Mojtaba Gholami , Shahnaz Tabiee , Ayob Akbari , Mahdi Hosseini , (2018). The relationship between emotional intelligence and professional competence among nursing managers, Quarterly Journal of Nursing Management, 7(2), 18-26. magiran.com/p1916913
ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی، بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 1397؛ 7(2): 18-26. magiran.com/p1916913
Neda Graminejad , Mojtaba Gholami , Shahnaz Tabiee , Ayob Akbari , Mahdi Hosseini , The relationship between emotional intelligence and professional competence among nursing managers, Quarterly Journal of Nursing Management, 2018; 7(2): 18-26. magiran.com/p1916913
ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی، "بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی"، فصلنامه مدیریت پرستاری 7، شماره 2 (1397): 18-26. magiran.com/p1916913
Neda Graminejad , Mojtaba Gholami , Shahnaz Tabiee , Ayob Akbari , Mahdi Hosseini , " The relationship between emotional intelligence and professional competence among nursing managers", Quarterly Journal of Nursing Management 7, no.2 (2018): 18-26. magiran.com/p1916913
ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی، (1397). 'بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی'، فصلنامه مدیریت پرستاری، 7(2)، صص.18-26. magiran.com/p1916913
Neda Graminejad , Mojtaba Gholami , Shahnaz Tabiee , Ayob Akbari , Mahdi Hosseini , (2018). ' The relationship between emotional intelligence and professional competence among nursing managers', Quarterly Journal of Nursing Management, 7(2), pp.18-26. magiran.com/p1916913
ندا گرامی نژاد؛ مجتبی غلامی؛ شهناز طبیعی؛ ایوب اکبری؛ مهدی حسینی. "بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی". فصلنامه مدیریت پرستاری، 7 ،2 ، 1397، 18-26. magiran.com/p1916913
Neda Graminejad ; Mojtaba Gholami ; Shahnaz Tabiee ; Ayob Akbari ; Mahdi Hosseini . " The relationship between emotional intelligence and professional competence among nursing managers", Quarterly Journal of Nursing Management, 7, 2, 2018, 18-26. magiran.com/p1916913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال