ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر طیبی ، کامران ذکاوت، (1397). تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، 8-27. magiran.com/p1916947
Amir Tayyebi, Kamran Zekavat , (2018). The Effect of the Host Society on the Tourists’ Image of Urban Public Open Space: A Qualitative Study in an Iranian Context, Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), 8-27. magiran.com/p1916947
امیر طیبی ، کامران ذکاوت، تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1397؛ 7(26): 8-27. magiran.com/p1916947
Amir Tayyebi, Kamran Zekavat , The Effect of the Host Society on the Tourists’ Image of Urban Public Open Space: A Qualitative Study in an Iranian Context, Journal of Tourism Planning and Development, 2018; 7(26): 8-27. magiran.com/p1916947
امیر طیبی ، کامران ذکاوت، "تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 7، شماره 26 (1397): 8-27. magiran.com/p1916947
Amir Tayyebi, Kamran Zekavat , "The Effect of the Host Society on the Tourists’ Image of Urban Public Open Space: A Qualitative Study in an Iranian Context", Journal of Tourism Planning and Development 7, no.26 (2018): 8-27. magiran.com/p1916947
امیر طیبی ، کامران ذکاوت، (1397). 'تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، صص.8-27. magiran.com/p1916947
Amir Tayyebi, Kamran Zekavat , (2018). 'The Effect of the Host Society on the Tourists’ Image of Urban Public Open Space: A Qualitative Study in an Iranian Context', Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), pp.8-27. magiran.com/p1916947
امیر طیبی ؛ کامران ذکاوت. "تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7 ،26 ، 1397، 8-27. magiran.com/p1916947
Amir Tayyebi; Kamran Zekavat . "The Effect of the Host Society on the Tourists’ Image of Urban Public Open Space: A Qualitative Study in an Iranian Context", Journal of Tourism Planning and Development, 7, 26, 2018, 8-27. magiran.com/p1916947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال