ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضوانی، سیدعلی بدری ، ذبیح الله ترابی، (1397). موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، 28-51. magiran.com/p1916948
Mohammad Reza Rezvani, Seyed Ali Badri , Zabih Allah Torabi , (2018). Barriers to the Realization of Pro-poor Nature-based Tourism (Case Study: Selected Villages in the East of Semnan Province), Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), 28-51. magiran.com/p1916948
محمدرضا رضوانی، سیدعلی بدری ، ذبیح الله ترابی، موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان). نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1397؛ 7(26): 28-51. magiran.com/p1916948
Mohammad Reza Rezvani, Seyed Ali Badri , Zabih Allah Torabi , Barriers to the Realization of Pro-poor Nature-based Tourism (Case Study: Selected Villages in the East of Semnan Province), Journal of Tourism Planning and Development, 2018; 7(26): 28-51. magiran.com/p1916948
محمدرضا رضوانی، سیدعلی بدری ، ذبیح الله ترابی، "موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 7، شماره 26 (1397): 28-51. magiran.com/p1916948
Mohammad Reza Rezvani, Seyed Ali Badri , Zabih Allah Torabi , "Barriers to the Realization of Pro-poor Nature-based Tourism (Case Study: Selected Villages in the East of Semnan Province)", Journal of Tourism Planning and Development 7, no.26 (2018): 28-51. magiran.com/p1916948
محمدرضا رضوانی، سیدعلی بدری ، ذبیح الله ترابی، (1397). 'موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، صص.28-51. magiran.com/p1916948
Mohammad Reza Rezvani, Seyed Ali Badri , Zabih Allah Torabi , (2018). 'Barriers to the Realization of Pro-poor Nature-based Tourism (Case Study: Selected Villages in the East of Semnan Province)', Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), pp.28-51. magiran.com/p1916948
محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری ؛ ذبیح الله ترابی. "موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7 ،26 ، 1397، 28-51. magiran.com/p1916948
Mohammad Reza Rezvani; Seyed Ali Badri ; Zabih Allah Torabi . "Barriers to the Realization of Pro-poor Nature-based Tourism (Case Study: Selected Villages in the East of Semnan Province)", Journal of Tourism Planning and Development, 7, 26, 2018, 28-51. magiran.com/p1916948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال