ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائزه بوربوری، (1397). ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، 68-95. magiran.com/p1916950
Jamileh Tavakkolinia, Aliakbar Matkan, Mozaffar Sarrafi, Faezeh Borbori , (2018). An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers, Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), 68-95. magiran.com/p1916950
جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائزه بوربوری، ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1397؛ 7(26): 68-95. magiran.com/p1916950
Jamileh Tavakkolinia, Aliakbar Matkan, Mozaffar Sarrafi, Faezeh Borbori , An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers, Journal of Tourism Planning and Development, 2018; 7(26): 68-95. magiran.com/p1916950
جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائزه بوربوری، "ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 7، شماره 26 (1397): 68-95. magiran.com/p1916950
Jamileh Tavakkolinia, Aliakbar Matkan, Mozaffar Sarrafi, Faezeh Borbori , "An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers", Journal of Tourism Planning and Development 7, no.26 (2018): 68-95. magiran.com/p1916950
جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائزه بوربوری، (1397). 'ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، صص.68-95. magiran.com/p1916950
Jamileh Tavakkolinia, Aliakbar Matkan, Mozaffar Sarrafi, Faezeh Borbori , (2018). 'An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers', Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), pp.68-95. magiran.com/p1916950
جمیله توکلی نیا؛ علی اکبر متکان؛ مظفر صرافی؛ فائزه بوربوری. "ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7 ،26 ، 1397، 68-95. magiran.com/p1916950
Jamileh Tavakkolinia; Aliakbar Matkan; Mozaffar Sarrafi; Faezeh Borbori . "An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers", Journal of Tourism Planning and Development, 7, 26, 2018, 68-95. magiran.com/p1916950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال