ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفورا غلامی، امیر گندمکار ، راضیه فنایی، (1397). تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، 146-168. magiran.com/p1916953
Safoura Gholami, Amir Gandomkar , Razieh Fanaei, (2018). The Effect of Climate Hazards on the Number of Foreign Tourists in the City of Isfahan, Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), 146-168. magiran.com/p1916953
صفورا غلامی، امیر گندمکار ، راضیه فنایی، تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1397؛ 7(26): 146-168. magiran.com/p1916953
Safoura Gholami, Amir Gandomkar , Razieh Fanaei, The Effect of Climate Hazards on the Number of Foreign Tourists in the City of Isfahan, Journal of Tourism Planning and Development, 2018; 7(26): 146-168. magiran.com/p1916953
صفورا غلامی، امیر گندمکار ، راضیه فنایی، "تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان"، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 7، شماره 26 (1397): 146-168. magiran.com/p1916953
Safoura Gholami, Amir Gandomkar , Razieh Fanaei, "The Effect of Climate Hazards on the Number of Foreign Tourists in the City of Isfahan", Journal of Tourism Planning and Development 7, no.26 (2018): 146-168. magiran.com/p1916953
صفورا غلامی، امیر گندمکار ، راضیه فنایی، (1397). 'تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان'، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(26)، صص.146-168. magiran.com/p1916953
Safoura Gholami, Amir Gandomkar , Razieh Fanaei, (2018). 'The Effect of Climate Hazards on the Number of Foreign Tourists in the City of Isfahan', Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), pp.146-168. magiran.com/p1916953
صفورا غلامی؛ امیر گندمکار ؛ راضیه فنایی. "تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان". نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7 ،26 ، 1397، 146-168. magiran.com/p1916953
Safoura Gholami; Amir Gandomkar ; Razieh Fanaei. "The Effect of Climate Hazards on the Number of Foreign Tourists in the City of Isfahan", Journal of Tourism Planning and Development, 7, 26, 2018, 146-168. magiran.com/p1916953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال