ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فتح الله محقق ، مهران محسنی ، نسرین رباط میلی ، محمدرضا بیاتیانی ، فاطمه سیف ، نیرسادات مصطفوی، (1397). مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان ها ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 21(6)، 99-106. magiran.com/p1916974
Fatholah Mohaghegh , Mehran Mohseni, Nasrin Robatmili , Mohammad Reza Bayatiani , Fatemeh Seif , Nayyer Sadat Mostafavi, (2018). The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy, Arak Medical University Journal, 21(6), 99-106. magiran.com/p1916974
فتح الله محقق ، مهران محسنی ، نسرین رباط میلی ، محمدرضا بیاتیانی ، فاطمه سیف ، نیرسادات مصطفوی، مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان ها ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1397؛ 21(6): 99-106. magiran.com/p1916974
Fatholah Mohaghegh , Mehran Mohseni, Nasrin Robatmili , Mohammad Reza Bayatiani , Fatemeh Seif , Nayyer Sadat Mostafavi, The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy, Arak Medical University Journal, 2018; 21(6): 99-106. magiran.com/p1916974
فتح الله محقق ، مهران محسنی ، نسرین رباط میلی ، محمدرضا بیاتیانی ، فاطمه سیف ، نیرسادات مصطفوی، "مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان ها ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 21، شماره 6 (1397): 99-106. magiran.com/p1916974
Fatholah Mohaghegh , Mehran Mohseni, Nasrin Robatmili , Mohammad Reza Bayatiani , Fatemeh Seif , Nayyer Sadat Mostafavi, " The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy", Arak Medical University Journal 21, no.6 (2018): 99-106. magiran.com/p1916974
فتح الله محقق ، مهران محسنی ، نسرین رباط میلی ، محمدرضا بیاتیانی ، فاطمه سیف ، نیرسادات مصطفوی، (1397). 'مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان ها ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 21(6)، صص.99-106. magiran.com/p1916974
Fatholah Mohaghegh , Mehran Mohseni, Nasrin Robatmili , Mohammad Reza Bayatiani , Fatemeh Seif , Nayyer Sadat Mostafavi, (2018). ' The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy', Arak Medical University Journal, 21(6), pp.99-106. magiran.com/p1916974
فتح الله محقق ؛ مهران محسنی ؛ نسرین رباط میلی ؛ محمدرضا بیاتیانی ؛ فاطمه سیف ؛ نیرسادات مصطفوی. "مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان ها ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 21 ،6 ، 1397، 99-106. magiran.com/p1916974
Fatholah Mohaghegh ; Mehran Mohseni; Nasrin Robatmili ; Mohammad Reza Bayatiani ; Fatemeh Seif ; Nayyer Sadat Mostafavi. " The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy", Arak Medical University Journal, 21, 6, 2018, 99-106. magiran.com/p1916974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال