ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله میراحمدی ، سیده زینب حسینی، (1397). تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن، فصلنامه سفینه، 16(60)، 157-185. magiran.com/p1917069
Abdullah Mir, Ahmadi , Seyyedeh Zeinab Huseini , (2018). Analysis of the place and usage of hadith in Tafsir Manahij alBayan fi Tafsir al-Quran , Safineh, 16(60), 157-185. magiran.com/p1917069
عبدالله میراحمدی ، سیده زینب حسینی، تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن. فصلنامه سفینه، 1397؛ 16(60): 157-185. magiran.com/p1917069
Abdullah Mir, Ahmadi , Seyyedeh Zeinab Huseini , Analysis of the place and usage of hadith in Tafsir Manahij alBayan fi Tafsir al-Quran , Safineh, 2018; 16(60): 157-185. magiran.com/p1917069
عبدالله میراحمدی ، سیده زینب حسینی، "تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن"، فصلنامه سفینه 16، شماره 60 (1397): 157-185. magiran.com/p1917069
Abdullah Mir, Ahmadi , Seyyedeh Zeinab Huseini , "Analysis of the place and usage of hadith in Tafsir Manahij alBayan fi Tafsir al-Quran ", Safineh 16, no.60 (2018): 157-185. magiran.com/p1917069
عبدالله میراحمدی ، سیده زینب حسینی، (1397). 'تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن'، فصلنامه سفینه، 16(60)، صص.157-185. magiran.com/p1917069
Abdullah Mir, Ahmadi , Seyyedeh Zeinab Huseini , (2018). 'Analysis of the place and usage of hadith in Tafsir Manahij alBayan fi Tafsir al-Quran ', Safineh, 16(60), pp.157-185. magiran.com/p1917069
عبدالله میراحمدی ؛ سیده زینب حسینی. "تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن". فصلنامه سفینه، 16 ،60 ، 1397، 157-185. magiran.com/p1917069
Abdullah Mir; Ahmadi ; Seyyedeh Zeinab Huseini . "Analysis of the place and usage of hadith in Tafsir Manahij alBayan fi Tafsir al-Quran ", Safineh, 16, 60, 2018, 157-185. magiran.com/p1917069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال