ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد حسین زاده ، وحیده سادات حسینی، فرج الله هدایت نیا، (1397). ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)، مجله پژوهش های فقهی، 14(3)، 629-650. magiran.com/p1917533
javad hoseinzadeh , Vahideh Sadat Hosseini, faraj allah hedayatnia , (2018). Jurisprudential and legal nature Lawful guardianship of the mother in the process of the alimony requestAccording to Family Protection Act (approved, 2012), Islamic Jurisprudence Research, 14(3), 629-650. magiran.com/p1917533
جواد حسین زاده ، وحیده سادات حسینی، فرج الله هدایت نیا، ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391). مجله پژوهش های فقهی، 1397؛ 14(3): 629-650. magiran.com/p1917533
javad hoseinzadeh , Vahideh Sadat Hosseini, faraj allah hedayatnia , Jurisprudential and legal nature Lawful guardianship of the mother in the process of the alimony requestAccording to Family Protection Act (approved, 2012), Islamic Jurisprudence Research, 2018; 14(3): 629-650. magiran.com/p1917533
جواد حسین زاده ، وحیده سادات حسینی، فرج الله هدایت نیا، "ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)"، مجله پژوهش های فقهی 14، شماره 3 (1397): 629-650. magiran.com/p1917533
javad hoseinzadeh , Vahideh Sadat Hosseini, faraj allah hedayatnia , "Jurisprudential and legal nature Lawful guardianship of the mother in the process of the alimony requestAccording to Family Protection Act (approved, 2012)", Islamic Jurisprudence Research 14, no.3 (2018): 629-650. magiran.com/p1917533
جواد حسین زاده ، وحیده سادات حسینی، فرج الله هدایت نیا، (1397). 'ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)'، مجله پژوهش های فقهی، 14(3)، صص.629-650. magiran.com/p1917533
javad hoseinzadeh , Vahideh Sadat Hosseini, faraj allah hedayatnia , (2018). 'Jurisprudential and legal nature Lawful guardianship of the mother in the process of the alimony requestAccording to Family Protection Act (approved, 2012)', Islamic Jurisprudence Research, 14(3), pp.629-650. magiran.com/p1917533
جواد حسین زاده ؛ وحیده سادات حسینی؛ فرج الله هدایت نیا. "ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)". مجله پژوهش های فقهی، 14 ،3 ، 1397، 629-650. magiran.com/p1917533
javad hoseinzadeh ; Vahideh Sadat Hosseini; faraj allah hedayatnia . "Jurisprudential and legal nature Lawful guardianship of the mother in the process of the alimony requestAccording to Family Protection Act (approved, 2012)", Islamic Jurisprudence Research, 14, 3, 2018, 629-650. magiran.com/p1917533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال