ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل شاه آبادی ، حمیده رهنما، وحید امیدی، (1397). تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، 21-42. magiran.com/p1917549
Abolfazl Shahabadi , Hamideh Rahnama, Vahid Omidi , (2018). The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), 21-42. magiran.com/p1917549
ابوالفضل شاه آبادی ، حمیده رهنما، وحید امیدی، تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1397؛ 15(3): 21-42. magiran.com/p1917549
Abolfazl Shahabadi , Hamideh Rahnama, Vahid Omidi , The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2018; 15(3): 21-42. magiran.com/p1917549
ابوالفضل شاه آبادی ، حمیده رهنما، وحید امیدی، "تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 15، شماره 3 (1397): 21-42. magiran.com/p1917549
Abolfazl Shahabadi , Hamideh Rahnama, Vahid Omidi , "The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital", Quarterly Journal of Quantitative Economics 15, no.3 (2018): 21-42. magiran.com/p1917549
ابوالفضل شاه آبادی ، حمیده رهنما، وحید امیدی، (1397). 'تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، صص.21-42. magiran.com/p1917549
Abolfazl Shahabadi , Hamideh Rahnama, Vahid Omidi , (2018). 'The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), pp.21-42. magiran.com/p1917549
ابوالفضل شاه آبادی ؛ حمیده رهنما؛ وحید امیدی. "تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 15 ،3 ، 1397، 21-42. magiran.com/p1917549
Abolfazl Shahabadi ; Hamideh Rahnama; Vahid Omidi . "The Interaction of Oil Revenue with the Governance Index on the Formation of Physical Capital", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15, 3, 2018, 21-42. magiran.com/p1917549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال