ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دولو ، تکتم حیدری، (1397). مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، 105-127. magiran.com/p1917557
Maryam Davallou, Toktam Heidari , (2018). Comparison of Stock Index Forecasting Using Hybrid Models Based on Genetic Algorithm and Harmonic Search with Artificial Neural Network, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), 105-127. magiran.com/p1917557
مریم دولو ، تکتم حیدری، مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1397؛ 15(3): 105-127. magiran.com/p1917557
Maryam Davallou, Toktam Heidari , Comparison of Stock Index Forecasting Using Hybrid Models Based on Genetic Algorithm and Harmonic Search with Artificial Neural Network, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2018; 15(3): 105-127. magiran.com/p1917557
مریم دولو ، تکتم حیدری، "مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 15، شماره 3 (1397): 105-127. magiran.com/p1917557
Maryam Davallou, Toktam Heidari , "Comparison of Stock Index Forecasting Using Hybrid Models Based on Genetic Algorithm and Harmonic Search with Artificial Neural Network", Quarterly Journal of Quantitative Economics 15, no.3 (2018): 105-127. magiran.com/p1917557
مریم دولو ، تکتم حیدری، (1397). 'مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، صص.105-127. magiran.com/p1917557
Maryam Davallou, Toktam Heidari , (2018). 'Comparison of Stock Index Forecasting Using Hybrid Models Based on Genetic Algorithm and Harmonic Search with Artificial Neural Network', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), pp.105-127. magiran.com/p1917557
مریم دولو ؛ تکتم حیدری. "مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 15 ،3 ، 1397، 105-127. magiran.com/p1917557
Maryam Davallou; Toktam Heidari . "Comparison of Stock Index Forecasting Using Hybrid Models Based on Genetic Algorithm and Harmonic Search with Artificial Neural Network", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15, 3, 2018, 105-127. magiran.com/p1917557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال