ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی ، (1397). اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، 129-155. magiran.com/p1917559
ahmad jafarisamimi, saied karimi petanlar, kourosh azami , (2018). The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), 129-155. magiran.com/p1917559
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی ، اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1397؛ 15(3): 129-155. magiran.com/p1917559
ahmad jafarisamimi, saied karimi petanlar, kourosh azami , The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2018; 15(3): 129-155. magiran.com/p1917559
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی ، "اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا"، فصلنامه اقتصاد مقداری 15، شماره 3 (1397): 129-155. magiran.com/p1917559
ahmad jafarisamimi, saied karimi petanlar, kourosh azami , "The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth", Quarterly Journal of Quantitative Economics 15, no.3 (2018): 129-155. magiran.com/p1917559
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی ، (1397). 'اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(3)، صص.129-155. magiran.com/p1917559
ahmad jafarisamimi, saied karimi petanlar, kourosh azami , (2018). 'The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(3), pp.129-155. magiran.com/p1917559
احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی . "اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا". فصلنامه اقتصاد مقداری، 15 ،3 ، 1397، 129-155. magiran.com/p1917559
ahmad jafarisamimi; saied karimi petanlar; kourosh azami . "The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15, 3, 2018, 129-155. magiran.com/p1917559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال