ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، (1397). کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی، مجله آب و فاضلاب، 29(117)، 61-71. magiran.com/p1917610
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan , Amin Sarang , (2018). Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment, Journal of Water & Wastewater, 29(117), 61-71. magiran.com/p1917610
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی. مجله آب و فاضلاب، 1397؛ 29(117): 61-71. magiran.com/p1917610
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan , Amin Sarang , Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment, Journal of Water & Wastewater, 2018; 29(117): 61-71. magiran.com/p1917610
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، "کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی"، مجله آب و فاضلاب 29، شماره 117 (1397): 61-71. magiran.com/p1917610
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan , Amin Sarang , "Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment", Journal of Water & Wastewater 29, no.117 (2018): 61-71. magiran.com/p1917610
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، (1397). 'کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی'، مجله آب و فاضلاب، 29(117)، صص.61-71. magiran.com/p1917610
Negin Binesh, Mohammad Hossein Niksokhan , Amin Sarang , (2018). 'Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment', Journal of Water & Wastewater, 29(117), pp.61-71. magiran.com/p1917610
نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن ؛ امین سارنگ. "کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی". مجله آب و فاضلاب، 29 ،117 ، 1397، 61-71. magiran.com/p1917610
Negin Binesh; Mohammad Hossein Niksokhan ; Amin Sarang . "Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment", Journal of Water & Wastewater, 29, 117, 2018, 61-71. magiran.com/p1917610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال