ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخرالدین قاسمی، حامد اکبری ، حسام اکبری، امیر ادیب زاده، (1397). طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران، مجله طب نظامی، 20(5)، 488-499. magiran.com/p1917734
Fakhraddin Ghasemi , Hamed Akbari, Hesam Akbari , Amir Adibzadeh, (2018). Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses, Journal of Military Medicine, 20(5), 488-499. magiran.com/p1917734
فخرالدین قاسمی، حامد اکبری ، حسام اکبری، امیر ادیب زاده، طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 488-499. magiran.com/p1917734
Fakhraddin Ghasemi , Hamed Akbari, Hesam Akbari , Amir Adibzadeh, Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 488-499. magiran.com/p1917734
فخرالدین قاسمی، حامد اکبری ، حسام اکبری، امیر ادیب زاده، "طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 488-499. magiran.com/p1917734
Fakhraddin Ghasemi , Hamed Akbari, Hesam Akbari , Amir Adibzadeh, " Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 488-499. magiran.com/p1917734
فخرالدین قاسمی، حامد اکبری ، حسام اکبری، امیر ادیب زاده، (1397). 'طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.488-499. magiran.com/p1917734
Fakhraddin Ghasemi , Hamed Akbari, Hesam Akbari , Amir Adibzadeh, (2018). ' Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.488-499. magiran.com/p1917734
فخرالدین قاسمی؛ حامد اکبری ؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده. "طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 488-499. magiran.com/p1917734
Fakhraddin Ghasemi ; Hamed Akbari; Hesam Akbari ; Amir Adibzadeh. " Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 488-499. magiran.com/p1917734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال