ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی عصاری، محمدکریم بهادری ، خلیل علیمحمدزاده، (1397). پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس، مجله طب نظامی، 20(5)، 500-508. magiran.com/p1917741
Morteza Assari , MohammadKarim Bahadori, Khalil Alimohammadzadeh, (2018). The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique, Journal of Military Medicine, 20(5), 500-508. magiran.com/p1917741
مرتضی عصاری، محمدکریم بهادری ، خلیل علیمحمدزاده، پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 500-508. magiran.com/p1917741
Morteza Assari , MohammadKarim Bahadori, Khalil Alimohammadzadeh, The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 500-508. magiran.com/p1917741
مرتضی عصاری، محمدکریم بهادری ، خلیل علیمحمدزاده، "پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 500-508. magiran.com/p1917741
Morteza Assari , MohammadKarim Bahadori, Khalil Alimohammadzadeh, " The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 500-508. magiran.com/p1917741
مرتضی عصاری، محمدکریم بهادری ، خلیل علیمحمدزاده، (1397). 'پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.500-508. magiran.com/p1917741
Morteza Assari , MohammadKarim Bahadori, Khalil Alimohammadzadeh, (2018). ' The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.500-508. magiran.com/p1917741
مرتضی عصاری؛ محمدکریم بهادری ؛ خلیل علیمحمدزاده. "پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 500-508. magiran.com/p1917741
Morteza Assari ; MohammadKarim Bahadori; Khalil Alimohammadzadeh. " The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 500-508. magiran.com/p1917741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال