ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه قهوه چی الحسینی، احسان منشادی، علیرضا محمدی، ژیلا پیرزاد جهرمی، بشری هاتف، (1397). بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا، مجله طب نظامی، 20(5)، 509-518. magiran.com/p1917744
Fahimeh Ghahvehchi, Hosseini , Ehsan Manshadi , Alireza Mohammadi , Jila Pirzad, Jahromi , Boshra Hatef , (2018). Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power, Journal of Military Medicine, 20(5), 509-518. magiran.com/p1917744
فهیمه قهوه چی الحسینی، احسان منشادی، علیرضا محمدی، ژیلا پیرزاد جهرمی، بشری هاتف، بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 509-518. magiran.com/p1917744
Fahimeh Ghahvehchi, Hosseini , Ehsan Manshadi , Alireza Mohammadi , Jila Pirzad, Jahromi , Boshra Hatef , Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 509-518. magiran.com/p1917744
فهیمه قهوه چی الحسینی، احسان منشادی، علیرضا محمدی، ژیلا پیرزاد جهرمی، بشری هاتف، "بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 509-518. magiran.com/p1917744
Fahimeh Ghahvehchi, Hosseini , Ehsan Manshadi , Alireza Mohammadi , Jila Pirzad, Jahromi , Boshra Hatef , " Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 509-518. magiran.com/p1917744
فهیمه قهوه چی الحسینی، احسان منشادی، علیرضا محمدی، ژیلا پیرزاد جهرمی، بشری هاتف، (1397). 'بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.509-518. magiran.com/p1917744
Fahimeh Ghahvehchi, Hosseini , Ehsan Manshadi , Alireza Mohammadi , Jila Pirzad, Jahromi , Boshra Hatef , (2018). ' Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.509-518. magiran.com/p1917744
فهیمه قهوه چی الحسینی؛ احسان منشادی؛ علیرضا محمدی؛ ژیلا پیرزاد جهرمی؛ بشری هاتف. "بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 509-518. magiran.com/p1917744
Fahimeh Ghahvehchi; Hosseini ; Ehsan Manshadi ; Alireza Mohammadi ; Jila Pirzad; Jahromi ; Boshra Hatef . " Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 509-518. magiran.com/p1917744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال