ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ربابه خلیلی، مسعود سیرتی نیر ، مسعود فلاحی خشکناب، حسین محمودی، عباس عبادی، (1397). تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی، مجله طب نظامی، 20(5)، 527-537. magiran.com/p1917747
Robabe Khalili , Masoud Sirati Nir, Masoud Fallahi khoshknab , Hosein Mahmoudi , Abbas Ebadi, (2018). Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study, Journal of Military Medicine, 20(5), 527-537. magiran.com/p1917747
ربابه خلیلی، مسعود سیرتی نیر ، مسعود فلاحی خشکناب، حسین محمودی، عباس عبادی، تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 527-537. magiran.com/p1917747
Robabe Khalili , Masoud Sirati Nir, Masoud Fallahi khoshknab , Hosein Mahmoudi , Abbas Ebadi, Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 527-537. magiran.com/p1917747
ربابه خلیلی، مسعود سیرتی نیر ، مسعود فلاحی خشکناب، حسین محمودی، عباس عبادی، "تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 527-537. magiran.com/p1917747
Robabe Khalili , Masoud Sirati Nir, Masoud Fallahi khoshknab , Hosein Mahmoudi , Abbas Ebadi, " Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 527-537. magiran.com/p1917747
ربابه خلیلی، مسعود سیرتی نیر ، مسعود فلاحی خشکناب، حسین محمودی، عباس عبادی، (1397). 'تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.527-537. magiran.com/p1917747
Robabe Khalili , Masoud Sirati Nir, Masoud Fallahi khoshknab , Hosein Mahmoudi , Abbas Ebadi, (2018). ' Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.527-537. magiran.com/p1917747
ربابه خلیلی؛ مسعود سیرتی نیر ؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ حسین محمودی؛ عباس عبادی. "تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 527-537. magiran.com/p1917747
Robabe Khalili ; Masoud Sirati Nir; Masoud Fallahi khoshknab ; Hosein Mahmoudi ; Abbas Ebadi. " Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 527-537. magiran.com/p1917747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال