ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عزیزی، نسرین حنیفی ، سهیلا ربیع سیاهکلی، شیما حقانی، (1397). بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396، مجله طب نظامی، 20(5)، 538-545. magiran.com/p1917750
Fereshte Azizi , Nasrin Hanifi, Soheila Rabie Siahkali , Shima Haghani, (2018). Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017, Journal of Military Medicine, 20(5), 538-545. magiran.com/p1917750
فرشته عزیزی، نسرین حنیفی ، سهیلا ربیع سیاهکلی، شیما حقانی، بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 538-545. magiran.com/p1917750
Fereshte Azizi , Nasrin Hanifi, Soheila Rabie Siahkali , Shima Haghani, Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 538-545. magiran.com/p1917750
فرشته عزیزی، نسرین حنیفی ، سهیلا ربیع سیاهکلی، شیما حقانی، "بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 538-545. magiran.com/p1917750
Fereshte Azizi , Nasrin Hanifi, Soheila Rabie Siahkali , Shima Haghani, " Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 538-545. magiran.com/p1917750
فرشته عزیزی، نسرین حنیفی ، سهیلا ربیع سیاهکلی، شیما حقانی، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.538-545. magiran.com/p1917750
Fereshte Azizi , Nasrin Hanifi, Soheila Rabie Siahkali , Shima Haghani, (2018). ' Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.538-545. magiran.com/p1917750
فرشته عزیزی؛ نسرین حنیفی ؛ سهیلا ربیع سیاهکلی؛ شیما حقانی. "بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 538-545. magiran.com/p1917750
Fereshte Azizi ; Nasrin Hanifi; Soheila Rabie Siahkali ; Shima Haghani. " Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 538-545. magiran.com/p1917750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال