ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر رضاپور میرصالح ، زهرا احمدی اردکانی، محمد جواد شیری، (1397). اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز، مجله طب نظامی، 20(5)، 546-553. magiran.com/p1917751
Yasser Rezapour Mirsaleh, Zahra Ahmadi Ardakani , Mohammad Javad Shiri, (2018). The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children, Journal of Military Medicine, 20(5), 546-553. magiran.com/p1917751
یاسر رضاپور میرصالح ، زهرا احمدی اردکانی، محمد جواد شیری، اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 546-553. magiran.com/p1917751
Yasser Rezapour Mirsaleh, Zahra Ahmadi Ardakani , Mohammad Javad Shiri, The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 546-553. magiran.com/p1917751
یاسر رضاپور میرصالح ، زهرا احمدی اردکانی، محمد جواد شیری، "اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 546-553. magiran.com/p1917751
Yasser Rezapour Mirsaleh, Zahra Ahmadi Ardakani , Mohammad Javad Shiri, " The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 546-553. magiran.com/p1917751
یاسر رضاپور میرصالح ، زهرا احمدی اردکانی، محمد جواد شیری، (1397). 'اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.546-553. magiran.com/p1917751
Yasser Rezapour Mirsaleh, Zahra Ahmadi Ardakani , Mohammad Javad Shiri, (2018). ' The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.546-553. magiran.com/p1917751
یاسر رضاپور میرصالح ؛ زهرا احمدی اردکانی؛ محمد جواد شیری. "اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 546-553. magiran.com/p1917751
Yasser Rezapour Mirsaleh; Zahra Ahmadi Ardakani ; Mohammad Javad Shiri. " The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 546-553. magiran.com/p1917751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال