ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم پرنده ، خالد بیت سعید، محمد مهدی سالاری، فاطمه الحانی، (1397). تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار، مجله طب نظامی، 20(5)، 554-562. magiran.com/p1917753
Akram Parandeh, Khaled Biet Saeed , Mohammad Mahdi Salari , Fatemah Alhani, (2018). Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Military Medicine, 20(5), 554-562. magiran.com/p1917753
اکرم پرنده ، خالد بیت سعید، محمد مهدی سالاری، فاطمه الحانی، تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 554-562. magiran.com/p1917753
Akram Parandeh, Khaled Biet Saeed , Mohammad Mahdi Salari , Fatemah Alhani, Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 554-562. magiran.com/p1917753
اکرم پرنده ، خالد بیت سعید، محمد مهدی سالاری، فاطمه الحانی، "تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 554-562. magiran.com/p1917753
Akram Parandeh, Khaled Biet Saeed , Mohammad Mahdi Salari , Fatemah Alhani, " Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 554-562. magiran.com/p1917753
اکرم پرنده ، خالد بیت سعید، محمد مهدی سالاری، فاطمه الحانی، (1397). 'تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.554-562. magiran.com/p1917753
Akram Parandeh, Khaled Biet Saeed , Mohammad Mahdi Salari , Fatemah Alhani, (2018). ' Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.554-562. magiran.com/p1917753
اکرم پرنده ؛ خالد بیت سعید؛ محمد مهدی سالاری؛ فاطمه الحانی. "تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 554-562. magiran.com/p1917753
Akram Parandeh; Khaled Biet Saeed ; Mohammad Mahdi Salari ; Fatemah Alhani. " Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 554-562. magiran.com/p1917753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال