ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسفندیار آزاد مرزآبادی، احمد زارعی، (1397). نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران، مجله طب نظامی، 20(5)، 563-573. magiran.com/p1917754
Esfandiar Azadmarzabadi , Ahmad Zarei , (2018). The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran, Journal of Military Medicine, 20(5), 563-573. magiran.com/p1917754
اسفندیار آزاد مرزآبادی، احمد زارعی، نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(5): 563-573. magiran.com/p1917754
Esfandiar Azadmarzabadi , Ahmad Zarei , The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran, Journal of Military Medicine, 2018; 20(5): 563-573. magiran.com/p1917754
اسفندیار آزاد مرزآبادی، احمد زارعی، "نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران"، مجله طب نظامی 20، شماره 5 (1397): 563-573. magiran.com/p1917754
Esfandiar Azadmarzabadi , Ahmad Zarei , " The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran", Journal of Military Medicine 20, no.5 (2018): 563-573. magiran.com/p1917754
اسفندیار آزاد مرزآبادی، احمد زارعی، (1397). 'نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران'، مجله طب نظامی، 20(5)، صص.563-573. magiran.com/p1917754
Esfandiar Azadmarzabadi , Ahmad Zarei , (2018). ' The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran', Journal of Military Medicine, 20(5), pp.563-573. magiran.com/p1917754
اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ احمد زارعی. "نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران". مجله طب نظامی، 20 ،5 ، 1397، 563-573. magiran.com/p1917754
Esfandiar Azadmarzabadi ; Ahmad Zarei . " The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran", Journal of Military Medicine, 20, 5, 2018, 563-573. magiran.com/p1917754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال