ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، رودی سونن، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی صوفیانی، (1397). فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان، فصلنامه علوم زمین، 28(109)، 67-82. magiran.com/p1918046
Mohadeseh Janbaz, Hassan Mohseni , Alireza Piryaei, Rudy Swennen, Bizhan Yousefi Yeganeh, Hassan Soradeghi Sufiani, (2018). Diagenetic processes of the Shahbazan Formation in the east of the Lurestan zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(109), 67-82. magiran.com/p1918046
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، رودی سونن، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی صوفیانی، فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 28(109): 67-82. magiran.com/p1918046
Mohadeseh Janbaz, Hassan Mohseni , Alireza Piryaei, Rudy Swennen, Bizhan Yousefi Yeganeh, Hassan Soradeghi Sufiani, Diagenetic processes of the Shahbazan Formation in the east of the Lurestan zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 28(109): 67-82. magiran.com/p1918046
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، رودی سونن، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی صوفیانی، "فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 109 (1397): 67-82. magiran.com/p1918046
Mohadeseh Janbaz, Hassan Mohseni , Alireza Piryaei, Rudy Swennen, Bizhan Yousefi Yeganeh, Hassan Soradeghi Sufiani, "Diagenetic processes of the Shahbazan Formation in the east of the Lurestan zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.109 (2018): 67-82. magiran.com/p1918046
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، رودی سونن، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی صوفیانی، (1397). 'فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان'، فصلنامه علوم زمین، 28(109)، صص.67-82. magiran.com/p1918046
Mohadeseh Janbaz, Hassan Mohseni , Alireza Piryaei, Rudy Swennen, Bizhan Yousefi Yeganeh, Hassan Soradeghi Sufiani, (2018). 'Diagenetic processes of the Shahbazan Formation in the east of the Lurestan zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(109), pp.67-82. magiran.com/p1918046
محدثه جانباز؛ حسن محسنی ؛ علیرضا پیریایی؛ رودی سونن؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن سرادقی صوفیانی. "فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان". فصلنامه علوم زمین، 28 ،109 ، 1397، 67-82. magiran.com/p1918046
Mohadeseh Janbaz; Hassan Mohseni ; Alireza Piryaei; Rudy Swennen; Bizhan Yousefi Yeganeh; Hassan Soradeghi Sufiani. "Diagenetic processes of the Shahbazan Formation in the east of the Lurestan zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 109, 2018, 67-82. magiran.com/p1918046
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال