ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی تاج الدین ، سجاد حسنخانلو، محمد محجل، (1397). زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان، فصلنامه علوم زمین، 28(109)، 97-108. magiran.com/p1918051
Hossein Ali Tajeddin , S Hassankhanlou, Mohammad Mohajjel , (2018). Geology, Mineralogy and fluid inclusion studies of the Abdossamadi barite deposit, northeast Marivand, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(109), 97-108. magiran.com/p1918051
حسینعلی تاج الدین ، سجاد حسنخانلو، محمد محجل، زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 28(109): 97-108. magiran.com/p1918051
Hossein Ali Tajeddin , S Hassankhanlou, Mohammad Mohajjel , Geology, Mineralogy and fluid inclusion studies of the Abdossamadi barite deposit, northeast Marivand, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2018; 28(109): 97-108. magiran.com/p1918051
حسینعلی تاج الدین ، سجاد حسنخانلو، محمد محجل، "زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 109 (1397): 97-108. magiran.com/p1918051
Hossein Ali Tajeddin , S Hassankhanlou, Mohammad Mohajjel , "Geology, Mineralogy and fluid inclusion studies of the Abdossamadi barite deposit, northeast Marivand", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.109 (2018): 97-108. magiran.com/p1918051
حسینعلی تاج الدین ، سجاد حسنخانلو، محمد محجل، (1397). 'زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان'، فصلنامه علوم زمین، 28(109)، صص.97-108. magiran.com/p1918051
Hossein Ali Tajeddin , S Hassankhanlou, Mohammad Mohajjel , (2018). 'Geology, Mineralogy and fluid inclusion studies of the Abdossamadi barite deposit, northeast Marivand', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(109), pp.97-108. magiran.com/p1918051
حسینعلی تاج الدین ؛ سجاد حسنخانلو؛ محمد محجل. "زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان". فصلنامه علوم زمین، 28 ،109 ، 1397، 97-108. magiran.com/p1918051
Hossein Ali Tajeddin ; S Hassankhanlou; Mohammad Mohajjel . "Geology, Mineralogy and fluid inclusion studies of the Abdossamadi barite deposit, northeast Marivand", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 109, 2018, 97-108. magiran.com/p1918051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال