ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پوربابا، سهیلا ایزدیار، یحیی همزه ، علیرضا عشوری، (1397). تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71(3)، 263-273. magiran.com/p1918152
R. Pourbaba, S. Izadyar, Y. Hamzeh , A. Ashori , (2018). Effect of using cellulose nanofibers and cellulosic papermaking fines simultaneously on the properties of de-inked recycled pulp, Journal of Forest and Wood Products, 71(3), 263-273. magiran.com/p1918152
رضا پوربابا، سهیلا ایزدیار، یحیی همزه ، علیرضا عشوری، تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده. فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 1397؛ 71(3): 263-273. magiran.com/p1918152
R. Pourbaba, S. Izadyar, Y. Hamzeh , A. Ashori , Effect of using cellulose nanofibers and cellulosic papermaking fines simultaneously on the properties of de-inked recycled pulp, Journal of Forest and Wood Products, 2018; 71(3): 263-273. magiran.com/p1918152
رضا پوربابا، سهیلا ایزدیار، یحیی همزه ، علیرضا عشوری، "تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده"، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 71، شماره 3 (1397): 263-273. magiran.com/p1918152
R. Pourbaba, S. Izadyar, Y. Hamzeh , A. Ashori , "Effect of using cellulose nanofibers and cellulosic papermaking fines simultaneously on the properties of de-inked recycled pulp", Journal of Forest and Wood Products 71, no.3 (2018): 263-273. magiran.com/p1918152
رضا پوربابا، سهیلا ایزدیار، یحیی همزه ، علیرضا عشوری، (1397). 'تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده'، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71(3)، صص.263-273. magiran.com/p1918152
R. Pourbaba, S. Izadyar, Y. Hamzeh , A. Ashori , (2018). 'Effect of using cellulose nanofibers and cellulosic papermaking fines simultaneously on the properties of de-inked recycled pulp', Journal of Forest and Wood Products, 71(3), pp.263-273. magiran.com/p1918152
رضا پوربابا؛ سهیلا ایزدیار؛ یحیی همزه ؛ علیرضا عشوری. "تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده". فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71 ،3 ، 1397، 263-273. magiran.com/p1918152
R. Pourbaba; S. Izadyar; Y. Hamzeh ; A. Ashori . "Effect of using cellulose nanofibers and cellulosic papermaking fines simultaneously on the properties of de-inked recycled pulp", Journal of Forest and Wood Products, 71, 3, 2018, 263-273. magiran.com/p1918152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال