ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم بخشی، علی وندشعاری، (1397). مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4(13)، 4-16. magiran.com/p1918207
Akram Bakhshi, Ali Vandshoari , (2018). A Comprative Study of the Pattern and Design Structure of Khorasan’s Kurdi Carpets and Baluchi Carpets of Sistan and Baluchestan Province, Journal of Negarineh Islamic Art, 4(13), 4-16. magiran.com/p1918207
اکرم بخشی، علی وندشعاری، مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان. نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1397؛ 4(13): 4-16. magiran.com/p1918207
Akram Bakhshi, Ali Vandshoari , A Comprative Study of the Pattern and Design Structure of Khorasan’s Kurdi Carpets and Baluchi Carpets of Sistan and Baluchestan Province, Journal of Negarineh Islamic Art, 2018; 4(13): 4-16. magiran.com/p1918207
اکرم بخشی، علی وندشعاری، "مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان"، نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 4، شماره 13 (1397): 4-16. magiran.com/p1918207
Akram Bakhshi, Ali Vandshoari , "A Comprative Study of the Pattern and Design Structure of Khorasan’s Kurdi Carpets and Baluchi Carpets of Sistan and Baluchestan Province", Journal of Negarineh Islamic Art 4, no.13 (2018): 4-16. magiran.com/p1918207
اکرم بخشی، علی وندشعاری، (1397). 'مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان'، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4(13)، صص.4-16. magiran.com/p1918207
Akram Bakhshi, Ali Vandshoari , (2018). 'A Comprative Study of the Pattern and Design Structure of Khorasan’s Kurdi Carpets and Baluchi Carpets of Sistan and Baluchestan Province', Journal of Negarineh Islamic Art, 4(13), pp.4-16. magiran.com/p1918207
اکرم بخشی؛ علی وندشعاری. "مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان". نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4 ،13 ، 1397، 4-16. magiran.com/p1918207
Akram Bakhshi; Ali Vandshoari . "A Comprative Study of the Pattern and Design Structure of Khorasan’s Kurdi Carpets and Baluchi Carpets of Sistan and Baluchestan Province", Journal of Negarineh Islamic Art, 4, 13, 2018, 4-16. magiran.com/p1918207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال