ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره تقوی نژاد، (1397). بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4(13)، 17-31. magiran.com/p1918208
Bahareh Taghavi Nejad , (2018). The Study of the Plant and Geometric Decorations of the Stuccoed Mihrabs of the Tomb of Torbat-e Sheikh-e Jam, Journal of Negarineh Islamic Art, 4(13), 17-31. magiran.com/p1918208
بهاره تقوی نژاد، بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام. نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1397؛ 4(13): 17-31. magiran.com/p1918208
Bahareh Taghavi Nejad , The Study of the Plant and Geometric Decorations of the Stuccoed Mihrabs of the Tomb of Torbat-e Sheikh-e Jam, Journal of Negarineh Islamic Art, 2018; 4(13): 17-31. magiran.com/p1918208
بهاره تقوی نژاد، "بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام"، نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 4، شماره 13 (1397): 17-31. magiran.com/p1918208
Bahareh Taghavi Nejad , "The Study of the Plant and Geometric Decorations of the Stuccoed Mihrabs of the Tomb of Torbat-e Sheikh-e Jam", Journal of Negarineh Islamic Art 4, no.13 (2018): 17-31. magiran.com/p1918208
بهاره تقوی نژاد، (1397). 'بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام'، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4(13)، صص.17-31. magiran.com/p1918208
Bahareh Taghavi Nejad , (2018). 'The Study of the Plant and Geometric Decorations of the Stuccoed Mihrabs of the Tomb of Torbat-e Sheikh-e Jam', Journal of Negarineh Islamic Art, 4(13), pp.17-31. magiran.com/p1918208
بهاره تقوی نژاد. "بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام". نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 4 ،13 ، 1397، 17-31. magiran.com/p1918208
Bahareh Taghavi Nejad . "The Study of the Plant and Geometric Decorations of the Stuccoed Mihrabs of the Tomb of Torbat-e Sheikh-e Jam", Journal of Negarineh Islamic Art, 4, 13, 2018, 17-31. magiran.com/p1918208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال