ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله کریمی، لعیا جمالی راد ، هدایتاللهامینیان، سحاب حجازی، (1397). تاثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(3)، 337-347. magiran.com/p1918437
Abdollah Karimi, loya jamalirad , Hedayatollah Aminian, Sahab Hedjazi , (2018). The effect of using Alkali sulfit-Anthraquinone (AS-AQ) liquor powder as filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood , Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(3), 337-347. magiran.com/p1918437
عبدالله کریمی، لعیا جمالی راد ، هدایتاللهامینیان، سحاب حجازی، تاثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(3): 337-347. magiran.com/p1918437
Abdollah Karimi, loya jamalirad , Hedayatollah Aminian, Sahab Hedjazi , The effect of using Alkali sulfit-Anthraquinone (AS-AQ) liquor powder as filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood , Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(3): 337-347. magiran.com/p1918437
عبدالله کریمی، لعیا جمالی راد ، هدایتاللهامینیان، سحاب حجازی، "تاثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 3 (1397): 337-347. magiran.com/p1918437
Abdollah Karimi, loya jamalirad , Hedayatollah Aminian, Sahab Hedjazi , "The effect of using Alkali sulfit-Anthraquinone (AS-AQ) liquor powder as filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood ", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.3 (2018): 337-347. magiran.com/p1918437
عبدالله کریمی، لعیا جمالی راد ، هدایتاللهامینیان، سحاب حجازی، (1397). 'تاثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(3)، صص.337-347. magiran.com/p1918437
Abdollah Karimi, loya jamalirad , Hedayatollah Aminian, Sahab Hedjazi , (2018). 'The effect of using Alkali sulfit-Anthraquinone (AS-AQ) liquor powder as filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood ', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(3), pp.337-347. magiran.com/p1918437
عبدالله کریمی؛ لعیا جمالی راد ؛ هدایتاللهامینیان؛ سحاب حجازی. "تاثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی - آنتراکینون به عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید بر ویژگی های کاربردی تخته لایه". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،3 ، 1397، 337-347. magiran.com/p1918437
Abdollah Karimi; loya jamalirad ; Hedayatollah Aminian; Sahab Hedjazi . "The effect of using Alkali sulfit-Anthraquinone (AS-AQ) liquor powder as filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood ", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 3, 2018, 337-347. magiran.com/p1918437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال