ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضاپور مهدی علمدارلو، محمد سالاری ، محمدعلی آقاجانی، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ، (1397). تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(3)، 103-115. magiran.com/p1918809
rezapour mehdi, mohammad salari , mohammadali aghajani, naser panjehke, seiyed kazem sabbagh , (2018). Effect of Some Fungicides on Causal Agent of Sclerotinia Stem Rot Disease of Rapeseed in Mazandaran Province., Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(3), 103-115. magiran.com/p1918809
رضاپور مهدی علمدارلو، محمد سالاری ، محمدعلی آقاجانی، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ، تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1397؛ 7(3): 103-115. magiran.com/p1918809
rezapour mehdi, mohammad salari , mohammadali aghajani, naser panjehke, seiyed kazem sabbagh , Effect of Some Fungicides on Causal Agent of Sclerotinia Stem Rot Disease of Rapeseed in Mazandaran Province., Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 7(3): 103-115. magiran.com/p1918809
رضاپور مهدی علمدارلو، محمد سالاری ، محمدعلی آقاجانی، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ، "تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7، شماره 3 (1397): 103-115. magiran.com/p1918809
rezapour mehdi, mohammad salari , mohammadali aghajani, naser panjehke, seiyed kazem sabbagh , "Effect of Some Fungicides on Causal Agent of Sclerotinia Stem Rot Disease of Rapeseed in Mazandaran Province.", Journal of Applied researches in Plant Protection 7, no.3 (2018): 103-115. magiran.com/p1918809
رضاپور مهدی علمدارلو، محمد سالاری ، محمدعلی آقاجانی، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ، (1397). 'تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(3)، صص.103-115. magiran.com/p1918809
rezapour mehdi, mohammad salari , mohammadali aghajani, naser panjehke, seiyed kazem sabbagh , (2018). 'Effect of Some Fungicides on Causal Agent of Sclerotinia Stem Rot Disease of Rapeseed in Mazandaran Province.', Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(3), pp.103-115. magiran.com/p1918809
رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری ؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ. "تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7 ،3 ، 1397، 103-115. magiran.com/p1918809
rezapour mehdi; mohammad salari ; mohammadali aghajani; naser panjehke; seiyed kazem sabbagh . "Effect of Some Fungicides on Causal Agent of Sclerotinia Stem Rot Disease of Rapeseed in Mazandaran Province.", Journal of Applied researches in Plant Protection, 7, 3, 2018, 103-115. magiran.com/p1918809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال