ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، (1397). تحلیل شبکه اجتماعی در راستای مدیریت تعارض انسان و محیط زیست بر مبنای شواهدی از حملات گرگ در جوامع محلی استان همدان، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(3)، 461-472. magiran.com/p1918850
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , (2018). Social network analysis of human - environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province , Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(3), 461-472. magiran.com/p1918850
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، تحلیل شبکه اجتماعی در راستای مدیریت تعارض انسان و محیط زیست بر مبنای شواهدی از حملات گرگ در جوامع محلی استان همدان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1397؛ 49(3): 461-472. magiran.com/p1918850
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , Social network analysis of human - environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province , Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2018; 49(3): 461-472. magiran.com/p1918850
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، "تحلیل شبکه اجتماعی در راستای مدیریت تعارض انسان و محیط زیست بر مبنای شواهدی از حملات گرگ در جوامع محلی استان همدان"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 3 (1397): 461-472. magiran.com/p1918850
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , "Social network analysis of human - environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province ", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.3 (2018): 461-472. magiran.com/p1918850
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، (1397). 'تحلیل شبکه اجتماعی در راستای مدیریت تعارض انسان و محیط زیست بر مبنای شواهدی از حملات گرگ در جوامع محلی استان همدان'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(3)، صص.461-472. magiran.com/p1918850
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , (2018). 'Social network analysis of human - environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province ', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(3), pp.461-472. magiran.com/p1918850
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی ؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو. "تحلیل شبکه اجتماعی در راستای مدیریت تعارض انسان و محیط زیست بر مبنای شواهدی از حملات گرگ در جوامع محلی استان همدان". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،3 ، 1397، 461-472. magiran.com/p1918850
Alireza Mohammadi; Mohammad Kaboli; Amir Alambeigi; Jose – Vicente Lopez Bao . "Social network analysis of human - environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province ", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 3, 2018, 461-472. magiran.com/p1918850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال