ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام الدین غلامی ، سید یوسف حجازی ، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر، (1397). نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(3)، 545-558. magiran.com/p1918860
Hesameddin Gholami , Seyed Yousef Hejazi , Seyed Mahmoud Hosseini, Ahmad Rezvanfar , (2018). Role of Social Capital in the Employability of Agricultural Students: Case of Agricultural and Natural Resources University College, University of Tehran , Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(3), 545-558. magiran.com/p1918860
حسام الدین غلامی ، سید یوسف حجازی ، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر، نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1397؛ 49(3): 545-558. magiran.com/p1918860
Hesameddin Gholami , Seyed Yousef Hejazi , Seyed Mahmoud Hosseini, Ahmad Rezvanfar , Role of Social Capital in the Employability of Agricultural Students: Case of Agricultural and Natural Resources University College, University of Tehran , Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2018; 49(3): 545-558. magiran.com/p1918860
حسام الدین غلامی ، سید یوسف حجازی ، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر، "نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 3 (1397): 545-558. magiran.com/p1918860
Hesameddin Gholami , Seyed Yousef Hejazi , Seyed Mahmoud Hosseini, Ahmad Rezvanfar , "Role of Social Capital in the Employability of Agricultural Students: Case of Agricultural and Natural Resources University College, University of Tehran ", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.3 (2018): 545-558. magiran.com/p1918860
حسام الدین غلامی ، سید یوسف حجازی ، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر، (1397). 'نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(3)، صص.545-558. magiran.com/p1918860
Hesameddin Gholami , Seyed Yousef Hejazi , Seyed Mahmoud Hosseini, Ahmad Rezvanfar , (2018). 'Role of Social Capital in the Employability of Agricultural Students: Case of Agricultural and Natural Resources University College, University of Tehran ', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(3), pp.545-558. magiran.com/p1918860
حسام الدین غلامی ؛ سید یوسف حجازی ؛ سید محمود حسینی؛ احمد رضوانفر. "نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،3 ، 1397، 545-558. magiran.com/p1918860
Hesameddin Gholami ; Seyed Yousef Hejazi ; Seyed Mahmoud Hosseini; Ahmad Rezvanfar . "Role of Social Capital in the Employability of Agricultural Students: Case of Agricultural and Natural Resources University College, University of Tehran ", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 3, 2018, 545-558. magiran.com/p1918860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال