ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی ویسکرمی ، لیلا امیریان ، سجاد خدایی، (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(3)، 58-66. magiran.com/p1918868
H Veiskarami, L Amirian , S Khodaei, (2018). The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students , Research IN Medical Education, 10(3), 58-66. magiran.com/p1918868
حسنعلی ویسکرمی ، لیلا امیریان ، سجاد خدایی، اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 1397؛ 10(3): 58-66. magiran.com/p1918868
H Veiskarami, L Amirian , S Khodaei, The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students , Research IN Medical Education, 2018; 10(3): 58-66. magiran.com/p1918868
حسنعلی ویسکرمی ، لیلا امیریان ، سجاد خدایی، "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی"، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی 10، شماره 3 (1397): 58-66. magiran.com/p1918868
H Veiskarami, L Amirian , S Khodaei, " The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students ", Research IN Medical Education 10, no.3 (2018): 58-66. magiran.com/p1918868
حسنعلی ویسکرمی ، لیلا امیریان ، سجاد خدایی، (1397). 'اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی'، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(3)، صص.58-66. magiran.com/p1918868
H Veiskarami, L Amirian , S Khodaei, (2018). ' The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students ', Research IN Medical Education, 10(3), pp.58-66. magiran.com/p1918868
حسنعلی ویسکرمی ؛ لیلا امیریان ؛ سجاد خدایی. "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی". مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10 ،3 ، 1397، 58-66. magiran.com/p1918868
H Veiskarami; L Amirian ; S Khodaei. " The Effectiveness of Critical Thinking Training on the Happiness and Tolerance of Ambiguity in Medical Students ", Research IN Medical Education, 10, 3, 2018, 58-66. magiran.com/p1918868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال