ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه هومانی راد ، حسنعلی پورمند ، منصوره طاهباز، (1397). کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر، مجله صفه، 28(82)، 69. magiran.com/p1919012
Marzieh Hoomani Rad, Mansooreh Tahbaz, Hassan, Ali Pourmand, (2018). An Inquiry into Relation between Natural Lighting and Daylight in the Architecture of Dome Houses in Historic and Contemporary Iranian Mosques, Soffeh, 28(82), 69. magiran.com/p1919012
مرضیه هومانی راد ، حسنعلی پورمند ، منصوره طاهباز، کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر. مجله صفه، 1397؛ 28(82): 69. magiran.com/p1919012
Marzieh Hoomani Rad, Mansooreh Tahbaz, Hassan, Ali Pourmand, An Inquiry into Relation between Natural Lighting and Daylight in the Architecture of Dome Houses in Historic and Contemporary Iranian Mosques, Soffeh, 2018; 28(82): 69. magiran.com/p1919012
مرضیه هومانی راد ، حسنعلی پورمند ، منصوره طاهباز، "کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر"، مجله صفه 28، شماره 82 (1397): 69. magiran.com/p1919012
Marzieh Hoomani Rad, Mansooreh Tahbaz, Hassan, Ali Pourmand, "An Inquiry into Relation between Natural Lighting and Daylight in the Architecture of Dome Houses in Historic and Contemporary Iranian Mosques", Soffeh 28, no.82 (2018): 69. magiran.com/p1919012
مرضیه هومانی راد ، حسنعلی پورمند ، منصوره طاهباز، (1397). 'کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر'، مجله صفه، 28(82)، صص.69. magiran.com/p1919012
Marzieh Hoomani Rad, Mansooreh Tahbaz, Hassan, Ali Pourmand, (2018). 'An Inquiry into Relation between Natural Lighting and Daylight in the Architecture of Dome Houses in Historic and Contemporary Iranian Mosques', Soffeh, 28(82), pp.69. magiran.com/p1919012
مرضیه هومانی راد ؛ حسنعلی پورمند ؛ منصوره طاهباز. "کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر". مجله صفه، 28 ،82 ، 1397، 69. magiran.com/p1919012
Marzieh Hoomani Rad; Mansooreh Tahbaz; Hassan; Ali Pourmand. "An Inquiry into Relation between Natural Lighting and Daylight in the Architecture of Dome Houses in Historic and Contemporary Iranian Mosques", Soffeh, 28, 82, 2018, 69. magiran.com/p1919012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال