ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن پارساشکوه ، مرضیه ثاقب جو، صمد ناظمی ، مهدی هدایتی، (1397). تاثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش های مبتلا به نوروپاتی دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(5)، 669-677. magiran.com/p1919028
hasan parsa shkooh, Marziyeh Saghebjoo, Samad Nazemi, Mehdi Hedayati , (2018). The effect of continuous and interval endurance training on superoxide dismutase and catalase activity in sensoty roots of spinal cord in diabetic neuropathic rats, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(5), 669-677. magiran.com/p1919028
حسن پارساشکوه ، مرضیه ثاقب جو، صمد ناظمی ، مهدی هدایتی، تاثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش های مبتلا به نوروپاتی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(5): 669-677. magiran.com/p1919028
hasan parsa shkooh, Marziyeh Saghebjoo, Samad Nazemi, Mehdi Hedayati , The effect of continuous and interval endurance training on superoxide dismutase and catalase activity in sensoty roots of spinal cord in diabetic neuropathic rats, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(5): 669-677. magiran.com/p1919028
حسن پارساشکوه ، مرضیه ثاقب جو، صمد ناظمی ، مهدی هدایتی، "تاثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش های مبتلا به نوروپاتی دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 5 (1397): 669-677. magiran.com/p1919028
hasan parsa shkooh, Marziyeh Saghebjoo, Samad Nazemi, Mehdi Hedayati , "The effect of continuous and interval endurance training on superoxide dismutase and catalase activity in sensoty roots of spinal cord in diabetic neuropathic rats", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.5 (2018): 669-677. magiran.com/p1919028
حسن پارساشکوه ، مرضیه ثاقب جو، صمد ناظمی ، مهدی هدایتی، (1397). 'تاثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش های مبتلا به نوروپاتی دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(5)، صص.669-677. magiran.com/p1919028
hasan parsa shkooh, Marziyeh Saghebjoo, Samad Nazemi, Mehdi Hedayati , (2018). 'The effect of continuous and interval endurance training on superoxide dismutase and catalase activity in sensoty roots of spinal cord in diabetic neuropathic rats', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(5), pp.669-677. magiran.com/p1919028
حسن پارساشکوه ؛ مرضیه ثاقب جو؛ صمد ناظمی ؛ مهدی هدایتی. "تاثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش های مبتلا به نوروپاتی دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،5 ، 1397، 669-677. magiran.com/p1919028
hasan parsa shkooh; Marziyeh Saghebjoo; Samad Nazemi; Mehdi Hedayati . "The effect of continuous and interval endurance training on superoxide dismutase and catalase activity in sensoty roots of spinal cord in diabetic neuropathic rats", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 5, 2018, 669-677. magiran.com/p1919028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال