ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید بیژه ، فهیمه سادات جمالی، فاطمه نجاتی، محبوبه لطفعلی زاده، (1397). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(5)، 706-714. magiran.com/p1919035
Nahid Bijeh, fahime sadat jamali, fateme nejati, mahbobe lotfalizade , (2018). The effect of aerobic exercise in water with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(5), 706-714. magiran.com/p1919035
ناهید بیژه ، فهیمه سادات جمالی، فاطمه نجاتی، محبوبه لطفعلی زاده، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(5): 706-714. magiran.com/p1919035
Nahid Bijeh, fahime sadat jamali, fateme nejati, mahbobe lotfalizade , The effect of aerobic exercise in water with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(5): 706-714. magiran.com/p1919035
ناهید بیژه ، فهیمه سادات جمالی، فاطمه نجاتی، محبوبه لطفعلی زاده، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 5 (1397): 706-714. magiran.com/p1919035
Nahid Bijeh, fahime sadat jamali, fateme nejati, mahbobe lotfalizade , "The effect of aerobic exercise in water with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.5 (2018): 706-714. magiran.com/p1919035
ناهید بیژه ، فهیمه سادات جمالی، فاطمه نجاتی، محبوبه لطفعلی زاده، (1397). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(5)، صص.706-714. magiran.com/p1919035
Nahid Bijeh, fahime sadat jamali, fateme nejati, mahbobe lotfalizade , (2018). 'The effect of aerobic exercise in water with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(5), pp.706-714. magiran.com/p1919035
ناهید بیژه ؛ فهیمه سادات جمالی؛ فاطمه نجاتی؛ محبوبه لطفعلی زاده. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،5 ، 1397، 706-714. magiran.com/p1919035
Nahid Bijeh; fahime sadat jamali; fateme nejati; mahbobe lotfalizade . "The effect of aerobic exercise in water with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 5, 2018, 706-714. magiran.com/p1919035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال