ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیسو حاتمی ، سیدسجاد اقبالی، اسما درکی، غلامحسین محبی، فرحناز محبی، نیلوفر معتمد ، (1397). بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391، مجله طب جنوب، 21(6)، 459-471. magiran.com/p1919236
Gizo Hatami , Sayed Sajad Eghbali , Asma Darki , Gholamhosean Mohebbi , Farahnaz Mohebbi , Nilofar Motamed , (2019). Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012, Iranian South Medical Journal, 21(6), 459-471. magiran.com/p1919236
گیسو حاتمی ، سیدسجاد اقبالی، اسما درکی، غلامحسین محبی، فرحناز محبی، نیلوفر معتمد ، بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391. مجله طب جنوب، 1397؛ 21(6): 459-471. magiran.com/p1919236
Gizo Hatami , Sayed Sajad Eghbali , Asma Darki , Gholamhosean Mohebbi , Farahnaz Mohebbi , Nilofar Motamed , Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012, Iranian South Medical Journal, 2019; 21(6): 459-471. magiran.com/p1919236
گیسو حاتمی ، سیدسجاد اقبالی، اسما درکی، غلامحسین محبی، فرحناز محبی، نیلوفر معتمد ، "بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391"، مجله طب جنوب 21، شماره 6 (1397): 459-471. magiran.com/p1919236
Gizo Hatami , Sayed Sajad Eghbali , Asma Darki , Gholamhosean Mohebbi , Farahnaz Mohebbi , Nilofar Motamed , " Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012", Iranian South Medical Journal 21, no.6 (2019): 459-471. magiran.com/p1919236
گیسو حاتمی ، سیدسجاد اقبالی، اسما درکی، غلامحسین محبی، فرحناز محبی، نیلوفر معتمد ، (1397). 'بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391'، مجله طب جنوب، 21(6)، صص.459-471. magiran.com/p1919236
Gizo Hatami , Sayed Sajad Eghbali , Asma Darki , Gholamhosean Mohebbi , Farahnaz Mohebbi , Nilofar Motamed , (2019). ' Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012', Iranian South Medical Journal, 21(6), pp.459-471. magiran.com/p1919236
گیسو حاتمی ؛ سیدسجاد اقبالی؛ اسما درکی؛ غلامحسین محبی؛ فرحناز محبی؛ نیلوفر معتمد . "بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391". مجله طب جنوب، 21 ،6 ، 1397، 459-471. magiran.com/p1919236
Gizo Hatami ; Sayed Sajad Eghbali ; Asma Darki ; Gholamhosean Mohebbi ; Farahnaz Mohebbi ; Nilofar Motamed . " Serum Levels of Lead in 6-7 Year Old Children in Bushehr in 2012", Iranian South Medical Journal, 21, 6, 2019, 459-471. magiran.com/p1919236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال