ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساحل بخشایش، جمال سیف دواتی، صیاد سیف زاده، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، حسین عبدی بنمار، وحید واحدی، (1397). تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(21)، 86-92. magiran.com/p1919291
Sahel Bakhshayesh M.Se, Jamal Seifdavati Dr, Sayyad Seifzadeh PhD Student, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh Dr, Hosein Abdi Benmar Dr, Vahid Vahedi Dr, (2018). The effect of in Ovo Injection of Nanoparticles of Zinc Oxide on Hatching, Growth Performance and Carcass Yield of Broiler Chicks, Research On Animal Production, 9(21), 86-92. magiran.com/p1919291
ساحل بخشایش، جمال سیف دواتی، صیاد سیف زاده، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، حسین عبدی بنمار، وحید واحدی، تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(21): 86-92. magiran.com/p1919291
Sahel Bakhshayesh M.Se, Jamal Seifdavati Dr, Sayyad Seifzadeh PhD Student, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh Dr, Hosein Abdi Benmar Dr, Vahid Vahedi Dr, The effect of in Ovo Injection of Nanoparticles of Zinc Oxide on Hatching, Growth Performance and Carcass Yield of Broiler Chicks, Research On Animal Production, 2018; 9(21): 86-92. magiran.com/p1919291
ساحل بخشایش، جمال سیف دواتی، صیاد سیف زاده، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، حسین عبدی بنمار، وحید واحدی، "تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 21 (1397): 86-92. magiran.com/p1919291
Sahel Bakhshayesh M.Se, Jamal Seifdavati Dr, Sayyad Seifzadeh PhD Student, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh Dr, Hosein Abdi Benmar Dr, Vahid Vahedi Dr, " The effect of in Ovo Injection of Nanoparticles of Zinc Oxide on Hatching, Growth Performance and Carcass Yield of Broiler Chicks", Research On Animal Production 9, no.21 (2018): 86-92. magiran.com/p1919291
ساحل بخشایش، جمال سیف دواتی، صیاد سیف زاده، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، حسین عبدی بنمار، وحید واحدی، (1397). 'تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(21)، صص.86-92. magiran.com/p1919291
Sahel Bakhshayesh M.Se, Jamal Seifdavati Dr, Sayyad Seifzadeh PhD Student, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh Dr, Hosein Abdi Benmar Dr, Vahid Vahedi Dr, (2018). ' The effect of in Ovo Injection of Nanoparticles of Zinc Oxide on Hatching, Growth Performance and Carcass Yield of Broiler Chicks', Research On Animal Production, 9(21), pp.86-92. magiran.com/p1919291
ساحل بخشایش؛ جمال سیف دواتی؛ صیاد سیف زاده؛ فرزاد میرزایی آقجه قشلاق؛ حسین عبدی بنمار؛ وحید واحدی. "تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،21 ، 1397، 86-92. magiran.com/p1919291
Sahel Bakhshayesh M.Se; Jamal Seifdavati Dr; Sayyad Seifzadeh PhD Student; Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh Dr; Hosein Abdi Benmar Dr; Vahid Vahedi Dr. " The effect of in Ovo Injection of Nanoparticles of Zinc Oxide on Hatching, Growth Performance and Carcass Yield of Broiler Chicks", Research On Animal Production, 9, 21, 2018, 86-92. magiran.com/p1919291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال