ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قاضی خانی شاد ، محمد کاظم شریفی شورابی، (1397). بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با برخی صفات رشد در گوسفندان نژاد لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری- افشاری، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(21)، 105-112. magiran.com/p1919293
Ali Ghazi Khani Shad , Mohammad Kazem Sharifi Shourabi, (2018). Study of the Polymorphism of Leptin Gene and Its Association with some Growth Traits in Lori Bakhtiari and Lori Bakhtiari-Afshari Croessbreed Sheep, Research On Animal Production, 9(21), 105-112. magiran.com/p1919293
علی قاضی خانی شاد ، محمد کاظم شریفی شورابی، بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با برخی صفات رشد در گوسفندان نژاد لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری- افشاری. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(21): 105-112. magiran.com/p1919293
Ali Ghazi Khani Shad , Mohammad Kazem Sharifi Shourabi, Study of the Polymorphism of Leptin Gene and Its Association with some Growth Traits in Lori Bakhtiari and Lori Bakhtiari-Afshari Croessbreed Sheep, Research On Animal Production, 2018; 9(21): 105-112. magiran.com/p1919293
علی قاضی خانی شاد ، محمد کاظم شریفی شورابی، "بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با برخی صفات رشد در گوسفندان نژاد لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری- افشاری"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 21 (1397): 105-112. magiran.com/p1919293
Ali Ghazi Khani Shad , Mohammad Kazem Sharifi Shourabi, " Study of the Polymorphism of Leptin Gene and Its Association with some Growth Traits in Lori Bakhtiari and Lori Bakhtiari-Afshari Croessbreed Sheep", Research On Animal Production 9, no.21 (2018): 105-112. magiran.com/p1919293
علی قاضی خانی شاد ، محمد کاظم شریفی شورابی، (1397). 'بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با برخی صفات رشد در گوسفندان نژاد لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری- افشاری'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(21)، صص.105-112. magiran.com/p1919293
Ali Ghazi Khani Shad , Mohammad Kazem Sharifi Shourabi, (2018). ' Study of the Polymorphism of Leptin Gene and Its Association with some Growth Traits in Lori Bakhtiari and Lori Bakhtiari-Afshari Croessbreed Sheep', Research On Animal Production, 9(21), pp.105-112. magiran.com/p1919293
علی قاضی خانی شاد ؛ محمد کاظم شریفی شورابی. "بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با برخی صفات رشد در گوسفندان نژاد لری بختیاری و آمیخته لری بختیاری- افشاری". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،21 ، 1397، 105-112. magiran.com/p1919293
Ali Ghazi Khani Shad ; Mohammad Kazem Sharifi Shourabi. " Study of the Polymorphism of Leptin Gene and Its Association with some Growth Traits in Lori Bakhtiari and Lori Bakhtiari-Afshari Croessbreed Sheep", Research On Animal Production, 9, 21, 2018, 105-112. magiran.com/p1919293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال