ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدف احمدی، زهرا طهماسبی ، احمد احمدی خلجی، فرهاد زال، (1397). بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان)، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26(4)، 975-988. magiran.com/p1919338
Sadaf Ahmadi , Zahra Tahmasbi, Ahmad Ahmadi Khalaji , Farhad Zal, (2019). Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26(4), 975-988. magiran.com/p1919338
صدف احمدی، زهرا طهماسبی ، احمد احمدی خلجی، فرهاد زال، بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان). مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1397؛ 26(4): 975-988. magiran.com/p1919338
Sadaf Ahmadi , Zahra Tahmasbi, Ahmad Ahmadi Khalaji , Farhad Zal, Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2019; 26(4): 975-988. magiran.com/p1919338
صدف احمدی، زهرا طهماسبی ، احمد احمدی خلجی، فرهاد زال، "بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان)"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 26، شماره 4 (1397): 975-988. magiran.com/p1919338
Sadaf Ahmadi , Zahra Tahmasbi, Ahmad Ahmadi Khalaji , Farhad Zal, " Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 26, no.4 (2019): 975-988. magiran.com/p1919338
صدف احمدی، زهرا طهماسبی ، احمد احمدی خلجی، فرهاد زال، (1397). 'بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان)'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26(4)، صص.975-988. magiran.com/p1919338
Sadaf Ahmadi , Zahra Tahmasbi, Ahmad Ahmadi Khalaji , Farhad Zal, (2019). ' Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province)', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26(4), pp.975-988. magiran.com/p1919338
صدف احمدی؛ زهرا طهماسبی ؛ احمد احمدی خلجی؛ فرهاد زال. "بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان)". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26 ،4 ، 1397، 975-988. magiran.com/p1919338
Sadaf Ahmadi ; Zahra Tahmasbi; Ahmad Ahmadi Khalaji ; Farhad Zal. " Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26, 4, 2019, 975-988. magiran.com/p1919338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال