ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز بلوچی ، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی، جای مینگو، چیولی لی، ژانگ یانبین، (1397). شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26(4)، 827-844. magiran.com/p1919354
Solmaz Baluchi, Mahmmod Sadeghian , Habib Ghasemi , Zh Minggou , Chioli Li , Zh Yanbin, (2019). Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26(4), 827-844. magiran.com/p1919354
سولماز بلوچی ، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی، جای مینگو، چیولی لی، ژانگ یانبین، شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1397؛ 26(4): 827-844. magiran.com/p1919354
Solmaz Baluchi, Mahmmod Sadeghian , Habib Ghasemi , Zh Minggou , Chioli Li , Zh Yanbin, Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2019; 26(4): 827-844. magiran.com/p1919354
سولماز بلوچی ، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی، جای مینگو، چیولی لی، ژانگ یانبین، "شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 26، شماره 4 (1397): 827-844. magiran.com/p1919354
Solmaz Baluchi, Mahmmod Sadeghian , Habib Ghasemi , Zh Minggou , Chioli Li , Zh Yanbin, " Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 26, no.4 (2019): 827-844. magiran.com/p1919354
سولماز بلوچی ، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی، جای مینگو، چیولی لی، ژانگ یانبین، (1397). 'شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26(4)، صص.827-844. magiran.com/p1919354
Solmaz Baluchi, Mahmmod Sadeghian , Habib Ghasemi , Zh Minggou , Chioli Li , Zh Yanbin, (2019). ' Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26(4), pp.827-844. magiran.com/p1919354
سولماز بلوچی ؛ محمود صادقیان؛ حبیب الله قاسمی؛ جای مینگو؛ چیولی لی؛ ژانگ یانبین. "شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 26 ،4 ، 1397، 827-844. magiran.com/p1919354
Solmaz Baluchi; Mahmmod Sadeghian ; Habib Ghasemi ; Zh Minggou ; Chioli Li ; Zh Yanbin. " Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26, 4, 2019, 827-844. magiran.com/p1919354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال