ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا فرهنگ اصفهانی ، سیدهاشم گلستانی ، سید حسین واعظی ، علیرضا یوسفی، (1397). بررسی تطبیقی کرامت انسانی در اندیشه کانت و شهید مطهری، فصلنامه معرفت فلسفی، 16(1)، 63. magiran.com/p1919798
Mitra Farhang Isfahani , Seyyed Hashem Golestani, Seyyed Hossein Vaezi , Ali Reza Yousefy, (2019). Comparative Investigation of the Human Dignity in Emanuel Kant’s and Martyr Mutahhari’s Thought, Marifat-i Falsafi, 16(1), 63. magiran.com/p1919798
میترا فرهنگ اصفهانی ، سیدهاشم گلستانی ، سید حسین واعظی ، علیرضا یوسفی، بررسی تطبیقی کرامت انسانی در اندیشه کانت و شهید مطهری. فصلنامه معرفت فلسفی، 1397؛ 16(1): 63. magiran.com/p1919798
Mitra Farhang Isfahani , Seyyed Hashem Golestani, Seyyed Hossein Vaezi , Ali Reza Yousefy, Comparative Investigation of the Human Dignity in Emanuel Kant’s and Martyr Mutahhari’s Thought, Marifat-i Falsafi, 2019; 16(1): 63. magiran.com/p1919798
میترا فرهنگ اصفهانی ، سیدهاشم گلستانی ، سید حسین واعظی ، علیرضا یوسفی، "بررسی تطبیقی کرامت انسانی در اندیشه کانت و شهید مطهری"، فصلنامه معرفت فلسفی 16، شماره 1 (1397): 63. magiran.com/p1919798
Mitra Farhang Isfahani , Seyyed Hashem Golestani, Seyyed Hossein Vaezi , Ali Reza Yousefy, "Comparative Investigation of the Human Dignity in Emanuel Kant’s and Martyr Mutahhari’s Thought", Marifat-i Falsafi 16, no.1 (2019): 63. magiran.com/p1919798
میترا فرهنگ اصفهانی ، سیدهاشم گلستانی ، سید حسین واعظی ، علیرضا یوسفی، (1397). 'بررسی تطبیقی کرامت انسانی در اندیشه کانت و شهید مطهری'، فصلنامه معرفت فلسفی، 16(1)، صص.63. magiran.com/p1919798
Mitra Farhang Isfahani , Seyyed Hashem Golestani, Seyyed Hossein Vaezi , Ali Reza Yousefy, (2019). 'Comparative Investigation of the Human Dignity in Emanuel Kant’s and Martyr Mutahhari’s Thought', Marifat-i Falsafi, 16(1), pp.63. magiran.com/p1919798
میترا فرهنگ اصفهانی ؛ سیدهاشم گلستانی ؛ سید حسین واعظی ؛ علیرضا یوسفی. "بررسی تطبیقی کرامت انسانی در اندیشه کانت و شهید مطهری". فصلنامه معرفت فلسفی، 16 ،1 ، 1397، 63. magiran.com/p1919798
Mitra Farhang Isfahani ; Seyyed Hashem Golestani; Seyyed Hossein Vaezi ; Ali Reza Yousefy. "Comparative Investigation of the Human Dignity in Emanuel Kant’s and Martyr Mutahhari’s Thought", Marifat-i Falsafi, 16, 1, 2019, 63. magiran.com/p1919798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال