ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید آهنچیان ، صدیقه نوروزیان، محمد عزیززاده، علی خاکشور، عزت خداشناس ، (1397). بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 1-6. magiran.com/p1919862
Hamid Ahanchian , Sedigheh Norouzians , Mohammad Azizzadeh , Ali Khakshour , Ezzat Khodashenas , (2018). The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 1-6. magiran.com/p1919862
حمید آهنچیان ، صدیقه نوروزیان، محمد عزیززاده، علی خاکشور، عزت خداشناس ، بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 1-6. magiran.com/p1919862
Hamid Ahanchian , Sedigheh Norouzians , Mohammad Azizzadeh , Ali Khakshour , Ezzat Khodashenas , The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 1-6. magiran.com/p1919862
حمید آهنچیان ، صدیقه نوروزیان، محمد عزیززاده، علی خاکشور، عزت خداشناس ، "بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 1-6. magiran.com/p1919862
Hamid Ahanchian , Sedigheh Norouzians , Mohammad Azizzadeh , Ali Khakshour , Ezzat Khodashenas , " The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 1-6. magiran.com/p1919862
حمید آهنچیان ، صدیقه نوروزیان، محمد عزیززاده، علی خاکشور، عزت خداشناس ، (1397). 'بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.1-6. magiran.com/p1919862
Hamid Ahanchian , Sedigheh Norouzians , Mohammad Azizzadeh , Ali Khakshour , Ezzat Khodashenas , (2018). ' The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.1-6. magiran.com/p1919862
حمید آهنچیان ؛ صدیقه نوروزیان؛ محمد عزیززاده؛ علی خاکشور؛ عزت خداشناس . "بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 1-6. magiran.com/p1919862
Hamid Ahanchian ; Sedigheh Norouzians ; Mohammad Azizzadeh ; Ali Khakshour ; Ezzat Khodashenas . " The Effect of Immunotherapy on the Clinical Signs of Patients with Asthma and Allergic Rhinitis Referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013-2016", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 1-6. magiran.com/p1919862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال