ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بسکابادی ، فرح اشرف زاده ، محبوبه نعمت نژاد، الناز فرجی، هادی توحیدی، (1397). اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 7-12. magiran.com/p1919869
Hassan Boskabadi , Farah Ashrafzadeh , Mahboubeh Nematnezhad , Elnaz Faraji , Hadi Tohidi, (2018). Clinical Round Effects on Parents of Children who are Admitted in Pediatric and Neonatal Departments, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 7-12. magiran.com/p1919869
حسن بسکابادی ، فرح اشرف زاده ، محبوبه نعمت نژاد، الناز فرجی، هادی توحیدی، اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 7-12. magiran.com/p1919869
Hassan Boskabadi , Farah Ashrafzadeh , Mahboubeh Nematnezhad , Elnaz Faraji , Hadi Tohidi, Clinical Round Effects on Parents of Children who are Admitted in Pediatric and Neonatal Departments, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 7-12. magiran.com/p1919869
حسن بسکابادی ، فرح اشرف زاده ، محبوبه نعمت نژاد، الناز فرجی، هادی توحیدی، "اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 7-12. magiran.com/p1919869
Hassan Boskabadi , Farah Ashrafzadeh , Mahboubeh Nematnezhad , Elnaz Faraji , Hadi Tohidi, " Clinical Round Effects on Parents of Children who are Admitted in Pediatric and Neonatal Departments", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 7-12. magiran.com/p1919869
حسن بسکابادی ، فرح اشرف زاده ، محبوبه نعمت نژاد، الناز فرجی، هادی توحیدی، (1397). 'اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.7-12. magiran.com/p1919869
Hassan Boskabadi , Farah Ashrafzadeh , Mahboubeh Nematnezhad , Elnaz Faraji , Hadi Tohidi, (2018). ' Clinical Round Effects on Parents of Children who are Admitted in Pediatric and Neonatal Departments', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.7-12. magiran.com/p1919869
حسن بسکابادی ؛ فرح اشرف زاده ؛ محبوبه نعمت نژاد؛ الناز فرجی؛ هادی توحیدی. "اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 7-12. magiran.com/p1919869
Hassan Boskabadi ; Farah Ashrafzadeh ; Mahboubeh Nematnezhad ; Elnaz Faraji ; Hadi Tohidi. " Clinical Round Effects on Parents of Children who are Admitted in Pediatric and Neonatal Departments", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 7-12. magiran.com/p1919869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال