ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال بیگانه ، محمدحسین ابراهیمی، مهدی جمشیدی راستانی، شیوا زاهدی، (1397). ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 29-37. magiran.com/p1919876
Jamal Biganeh , Mohammad Hossein Ebrahimi , Mahdi Jamshidi Rastani , Shiva Zahedi, (2018). Evaluation of Ergonomic Status of Computer Users in the Office Units by using the RULA and ROSA Methods, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 29-37. magiran.com/p1919876
جمال بیگانه ، محمدحسین ابراهیمی، مهدی جمشیدی راستانی، شیوا زاهدی، ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 29-37. magiran.com/p1919876
Jamal Biganeh , Mohammad Hossein Ebrahimi , Mahdi Jamshidi Rastani , Shiva Zahedi, Evaluation of Ergonomic Status of Computer Users in the Office Units by using the RULA and ROSA Methods, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 29-37. magiran.com/p1919876
جمال بیگانه ، محمدحسین ابراهیمی، مهدی جمشیدی راستانی، شیوا زاهدی، "ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 29-37. magiran.com/p1919876
Jamal Biganeh , Mohammad Hossein Ebrahimi , Mahdi Jamshidi Rastani , Shiva Zahedi, " Evaluation of Ergonomic Status of Computer Users in the Office Units by using the RULA and ROSA Methods", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 29-37. magiran.com/p1919876
جمال بیگانه ، محمدحسین ابراهیمی، مهدی جمشیدی راستانی، شیوا زاهدی، (1397). 'ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.29-37. magiran.com/p1919876
Jamal Biganeh , Mohammad Hossein Ebrahimi , Mahdi Jamshidi Rastani , Shiva Zahedi, (2018). ' Evaluation of Ergonomic Status of Computer Users in the Office Units by using the RULA and ROSA Methods', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.29-37. magiran.com/p1919876
جمال بیگانه ؛ محمدحسین ابراهیمی؛ مهدی جمشیدی راستانی؛ شیوا زاهدی. "ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 29-37. magiran.com/p1919876
Jamal Biganeh ; Mohammad Hossein Ebrahimi ; Mahdi Jamshidi Rastani ; Shiva Zahedi. " Evaluation of Ergonomic Status of Computer Users in the Office Units by using the RULA and ROSA Methods", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 29-37. magiran.com/p1919876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال