ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدکاوه حجت ، مهین حمیدی، مینا نظری کمال، محمدحسن غنی فر ، (1397). بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 41-47. magiran.com/p1919878
Seyed Kaveh Hojjat , Mahin Hamidi , Mina Nazari Kamal , Mohammad Hassan Ghanifar , (2018). The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness in Emotional Regulation of Addicted Women Prisoners in North Khorasan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 41-47. magiran.com/p1919878
سیدکاوه حجت ، مهین حمیدی، مینا نظری کمال، محمدحسن غنی فر ، بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 41-47. magiran.com/p1919878
Seyed Kaveh Hojjat , Mahin Hamidi , Mina Nazari Kamal , Mohammad Hassan Ghanifar , The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness in Emotional Regulation of Addicted Women Prisoners in North Khorasan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 41-47. magiran.com/p1919878
سیدکاوه حجت ، مهین حمیدی، مینا نظری کمال، محمدحسن غنی فر ، "بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 41-47. magiran.com/p1919878
Seyed Kaveh Hojjat , Mahin Hamidi , Mina Nazari Kamal , Mohammad Hassan Ghanifar , " The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness in Emotional Regulation of Addicted Women Prisoners in North Khorasan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 41-47. magiran.com/p1919878
سیدکاوه حجت ، مهین حمیدی، مینا نظری کمال، محمدحسن غنی فر ، (1397). 'بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.41-47. magiran.com/p1919878
Seyed Kaveh Hojjat , Mahin Hamidi , Mina Nazari Kamal , Mohammad Hassan Ghanifar , (2018). ' The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness in Emotional Regulation of Addicted Women Prisoners in North Khorasan Province', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.41-47. magiran.com/p1919878
سیدکاوه حجت ؛ مهین حمیدی؛ مینا نظری کمال؛ محمدحسن غنی فر . "بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 41-47. magiran.com/p1919878
Seyed Kaveh Hojjat ; Mahin Hamidi ; Mina Nazari Kamal ; Mohammad Hassan Ghanifar . " The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness in Emotional Regulation of Addicted Women Prisoners in North Khorasan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 41-47. magiran.com/p1919878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال