ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین دلشاد ، صدف سبزواری ، سیداحمد هاشمی، معصومه طاهرپور، (1397). بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 48-51. magiran.com/p1919879
Afshin Delshad , Sadaf Sabzevari , Seyed Ahmad Hashemi , Masoumeh Taherpour, (2018). Study on Contamination of Commonly consumed Raw Vegetables with transmitted Helminth Eggs and Parasitic Cysts in Bojnurd City, North Khorasan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 48-51. magiran.com/p1919879
افشین دلشاد ، صدف سبزواری ، سیداحمد هاشمی، معصومه طاهرپور، بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 48-51. magiran.com/p1919879
Afshin Delshad , Sadaf Sabzevari , Seyed Ahmad Hashemi , Masoumeh Taherpour, Study on Contamination of Commonly consumed Raw Vegetables with transmitted Helminth Eggs and Parasitic Cysts in Bojnurd City, North Khorasan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 48-51. magiran.com/p1919879
افشین دلشاد ، صدف سبزواری ، سیداحمد هاشمی، معصومه طاهرپور، "بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 48-51. magiran.com/p1919879
Afshin Delshad , Sadaf Sabzevari , Seyed Ahmad Hashemi , Masoumeh Taherpour, " Study on Contamination of Commonly consumed Raw Vegetables with transmitted Helminth Eggs and Parasitic Cysts in Bojnurd City, North Khorasan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 48-51. magiran.com/p1919879
افشین دلشاد ، صدف سبزواری ، سیداحمد هاشمی، معصومه طاهرپور، (1397). 'بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.48-51. magiran.com/p1919879
Afshin Delshad , Sadaf Sabzevari , Seyed Ahmad Hashemi , Masoumeh Taherpour, (2018). ' Study on Contamination of Commonly consumed Raw Vegetables with transmitted Helminth Eggs and Parasitic Cysts in Bojnurd City, North Khorasan Province', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.48-51. magiran.com/p1919879
افشین دلشاد ؛ صدف سبزواری ؛ سیداحمد هاشمی؛ معصومه طاهرپور. "بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 48-51. magiran.com/p1919879
Afshin Delshad ; Sadaf Sabzevari ; Seyed Ahmad Hashemi ; Masoumeh Taherpour. " Study on Contamination of Commonly consumed Raw Vegetables with transmitted Helminth Eggs and Parasitic Cysts in Bojnurd City, North Khorasan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 48-51. magiran.com/p1919879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال