ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نازک تبار ، فرزانه نبی پور افروزی، (1397). تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 60-66. magiran.com/p1919881
Hossein Nazoktabar, Farzaneh Nabipur Afrouzi, (2018). The Effect of Family Function on the Quality of Life and Mental Health of Pregnant Women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 60-66. magiran.com/p1919881
حسین نازک تبار ، فرزانه نبی پور افروزی، تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 60-66. magiran.com/p1919881
Hossein Nazoktabar, Farzaneh Nabipur Afrouzi, The Effect of Family Function on the Quality of Life and Mental Health of Pregnant Women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 60-66. magiran.com/p1919881
حسین نازک تبار ، فرزانه نبی پور افروزی، "تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 60-66. magiran.com/p1919881
Hossein Nazoktabar, Farzaneh Nabipur Afrouzi, " The Effect of Family Function on the Quality of Life and Mental Health of Pregnant Women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 60-66. magiran.com/p1919881
حسین نازک تبار ، فرزانه نبی پور افروزی، (1397). 'تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.60-66. magiran.com/p1919881
Hossein Nazoktabar, Farzaneh Nabipur Afrouzi, (2018). ' The Effect of Family Function on the Quality of Life and Mental Health of Pregnant Women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.60-66. magiran.com/p1919881
حسین نازک تبار ؛ فرزانه نبی پور افروزی. "تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 60-66. magiran.com/p1919881
Hossein Nazoktabar; Farzaneh Nabipur Afrouzi. " The Effect of Family Function on the Quality of Life and Mental Health of Pregnant Women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 60-66. magiran.com/p1919881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال