ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم شریفی، محمدرضا حامدی نیا ، سید علیرضا حسینی کاخک، (1397). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 73-80. magiran.com/p1919894
Moslem Sharifi , Mohammad Reza Hamedinia , Seyed Alireza Hosseini, Kakhak , (2018). The Effect of 8 Weeks of Aerobic, Anaerobic and Resistance Training on some of Endocannabinoid System Agents, Serotonin, Beta-Endorphin and BDNF in Young Men, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 73-80. magiran.com/p1919894
مسلم شریفی، محمدرضا حامدی نیا ، سید علیرضا حسینی کاخک، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 73-80. magiran.com/p1919894
Moslem Sharifi , Mohammad Reza Hamedinia , Seyed Alireza Hosseini, Kakhak , The Effect of 8 Weeks of Aerobic, Anaerobic and Resistance Training on some of Endocannabinoid System Agents, Serotonin, Beta-Endorphin and BDNF in Young Men, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 73-80. magiran.com/p1919894
مسلم شریفی، محمدرضا حامدی نیا ، سید علیرضا حسینی کاخک، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 73-80. magiran.com/p1919894
Moslem Sharifi , Mohammad Reza Hamedinia , Seyed Alireza Hosseini, Kakhak , " The Effect of 8 Weeks of Aerobic, Anaerobic and Resistance Training on some of Endocannabinoid System Agents, Serotonin, Beta-Endorphin and BDNF in Young Men", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 73-80. magiran.com/p1919894
مسلم شریفی، محمدرضا حامدی نیا ، سید علیرضا حسینی کاخک، (1397). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.73-80. magiran.com/p1919894
Moslem Sharifi , Mohammad Reza Hamedinia , Seyed Alireza Hosseini, Kakhak , (2018). ' The Effect of 8 Weeks of Aerobic, Anaerobic and Resistance Training on some of Endocannabinoid System Agents, Serotonin, Beta-Endorphin and BDNF in Young Men', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.73-80. magiran.com/p1919894
مسلم شریفی؛ محمدرضا حامدی نیا ؛ سید علیرضا حسینی کاخک. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 73-80. magiran.com/p1919894
Moslem Sharifi ; Mohammad Reza Hamedinia ; Seyed Alireza Hosseini; Kakhak . " The Effect of 8 Weeks of Aerobic, Anaerobic and Resistance Training on some of Endocannabinoid System Agents, Serotonin, Beta-Endorphin and BDNF in Young Men", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 73-80. magiran.com/p1919894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال