ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود کاوه ، سنجر سلاجقه ، ایوب شیخی، (1397). تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، 93-100. magiran.com/p1919902
Davood Kaveh , Sanjar Salajeghe , Ayoub Sheikhi , (2018). Explaining the Dimensions of Organizational Culture and Its Relationship with Psychological Empowerment of Staff of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), 93-100. magiran.com/p1919902
داود کاوه ، سنجر سلاجقه ، ایوب شیخی، تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(3): 93-100. magiran.com/p1919902
Davood Kaveh , Sanjar Salajeghe , Ayoub Sheikhi , Explaining the Dimensions of Organizational Culture and Its Relationship with Psychological Empowerment of Staff of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 10(3): 93-100. magiran.com/p1919902
داود کاوه ، سنجر سلاجقه ، ایوب شیخی، "تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 3 (1397): 93-100. magiran.com/p1919902
Davood Kaveh , Sanjar Salajeghe , Ayoub Sheikhi , "Explaining the Dimensions of Organizational Culture and Its Relationship with Psychological Empowerment of Staff of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.3 (2018): 93-100. magiran.com/p1919902
داود کاوه ، سنجر سلاجقه ، ایوب شیخی، (1397). 'تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(3)، صص.93-100. magiran.com/p1919902
Davood Kaveh , Sanjar Salajeghe , Ayoub Sheikhi , (2018). 'Explaining the Dimensions of Organizational Culture and Its Relationship with Psychological Empowerment of Staff of Mashhad University of Medical Sciences', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(3), pp.93-100. magiran.com/p1919902
داود کاوه ؛ سنجر سلاجقه ؛ ایوب شیخی. "تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،3 ، 1397، 93-100. magiran.com/p1919902
Davood Kaveh ; Sanjar Salajeghe ; Ayoub Sheikhi . "Explaining the Dimensions of Organizational Culture and Its Relationship with Psychological Empowerment of Staff of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 3, 2018, 93-100. magiran.com/p1919902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال