ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر راشدی ده صحرایی ، جمال فیاضی، رستم عبداللهی آرپناهی، جولیوس ون در ورف، هدایت الله روشنفکر، (1397). مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، 35-46. magiran.com/p1920189
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal fayazi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, Julius Van Der Werf, Hedayatollah Roshanfekr , (2018). Comparison of restricted maximum likelihood and Bayesian approaches in estimation of genomic variance components of wool traits in Merino sheep, Animal Sciences, 120, 35-46. magiran.com/p1920189
آذر راشدی ده صحرایی ، جمال فیاضی، رستم عبداللهی آرپناهی، جولیوس ون در ورف، هدایت الله روشنفکر، مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 120: 35-46. magiran.com/p1920189
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal fayazi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, Julius Van Der Werf, Hedayatollah Roshanfekr , Comparison of restricted maximum likelihood and Bayesian approaches in estimation of genomic variance components of wool traits in Merino sheep, Animal Sciences, 2018; 120: 35-46. magiran.com/p1920189
آذر راشدی ده صحرایی ، جمال فیاضی، رستم عبداللهی آرپناهی، جولیوس ون در ورف، هدایت الله روشنفکر، "مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،120 (1397): 35-46. magiran.com/p1920189
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal fayazi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, Julius Van Der Werf, Hedayatollah Roshanfekr , "Comparison of restricted maximum likelihood and Bayesian approaches in estimation of genomic variance components of wool traits in Merino sheep", Animal Sciences no. 120 (2018): 35-46. magiran.com/p1920189
آذر راشدی ده صحرایی ، جمال فیاضی، رستم عبداللهی آرپناهی، جولیوس ون در ورف، هدایت الله روشنفکر، (1397). 'مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، صص.35-46. magiran.com/p1920189
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal fayazi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, Julius Van Der Werf, Hedayatollah Roshanfekr , (2018). 'Comparison of restricted maximum likelihood and Bayesian approaches in estimation of genomic variance components of wool traits in Merino sheep', Animal Sciences, 120, pp.35-46. magiran.com/p1920189
آذر راشدی ده صحرایی ؛ جمال فیاضی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ جولیوس ون در ورف؛ هدایت الله روشنفکر. "مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120 ، 1397، 35-46. magiran.com/p1920189
Azar Rashedi Dehsahraei ; Jamal fayazi; Rostam Abdollahi; Arpanahi; Julius Van Der Werf; Hedayatollah Roshanfekr . "Comparison of restricted maximum likelihood and Bayesian approaches in estimation of genomic variance components of wool traits in Merino sheep", Animal Sciences, 120, 2018, 35-46. magiran.com/p1920189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال