ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ناصحی ، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی، تقی قورچی، (1397). اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، 71-88. magiran.com/p1920202
Mohammad Nasehi , Nor Mohammad Torbatinejad, Morteza Rezaee, Taghi Ghoorchi , (2018). Effects of different levels of green tea waste on weight gain, nutrient digestibility and nitrogen retention in feedlot lambs, Animal Sciences, 120, 71-88. magiran.com/p1920202
محمد ناصحی ، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی، تقی قورچی، اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 120: 71-88. magiran.com/p1920202
Mohammad Nasehi , Nor Mohammad Torbatinejad, Morteza Rezaee, Taghi Ghoorchi , Effects of different levels of green tea waste on weight gain, nutrient digestibility and nitrogen retention in feedlot lambs, Animal Sciences, 2018; 120: 71-88. magiran.com/p1920202
محمد ناصحی ، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی، تقی قورچی، "اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،120 (1397): 71-88. magiran.com/p1920202
Mohammad Nasehi , Nor Mohammad Torbatinejad, Morteza Rezaee, Taghi Ghoorchi , "Effects of different levels of green tea waste on weight gain, nutrient digestibility and nitrogen retention in feedlot lambs", Animal Sciences no. 120 (2018): 71-88. magiran.com/p1920202
محمد ناصحی ، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی، تقی قورچی، (1397). 'اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، صص.71-88. magiran.com/p1920202
Mohammad Nasehi , Nor Mohammad Torbatinejad, Morteza Rezaee, Taghi Ghoorchi , (2018). 'Effects of different levels of green tea waste on weight gain, nutrient digestibility and nitrogen retention in feedlot lambs', Animal Sciences, 120, pp.71-88. magiran.com/p1920202
محمد ناصحی ؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ مرتضی رضایی؛ تقی قورچی. "اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120 ، 1397، 71-88. magiran.com/p1920202
Mohammad Nasehi ; Nor Mohammad Torbatinejad; Morteza Rezaee; Taghi Ghoorchi . "Effects of different levels of green tea waste on weight gain, nutrient digestibility and nitrogen retention in feedlot lambs", Animal Sciences, 120, 2018, 71-88. magiran.com/p1920202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال